Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539945-2021

22/10/2021    S206

Poland-Poznań: Cleaning services

2021/S 206-539945

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ENEA Operator Sp. z o.o.
National registration number: PL
Postal address: ul. Strzeszyńska 58
Town: Poznań
NUTS code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Postal code: 60-479
Country: Poland
Contact person: Karol Olejnik
E-mail: karol.olejnik@enea.pl
Telephone: +48 618843942
Fax: +48 618845982
Internet address(es):
Main address: http://www.operator.enea.pl/
Address of the buyer profile: http://zamowienia.enea.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://zamowienia.enea.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra

Reference number: RPUZ/P/0555/2021/EC
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część albo na wszystkie części zamówienia).

Część 1: Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Babimost

Część 2: Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Lubsko,

Część 3: Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Żagań,

Część 4: Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Kożuchów.

Zgodnie z zapisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności składające się na usługę sprzątania, podczas realizacji zamówienia, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Szczegółowe zasady zatrudnienia określa wzór umowy –Załącznik nr 5.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1: Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Babimost

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL43 Lubuskie
Main site or place of performance:

Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Babimost

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Babimost.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zamówienia został zawarty w Rozdziale II SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2: Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Lubsko,

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL43 Lubuskie
Main site or place of performance:

Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Lubsko.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Lubsko.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zamówienia został zawarty w Rozdziale II SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 3: Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Żagań

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL43 Lubuskie
Main site or place of performance:

Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Żagań.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Żagań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zamówienia został zawarty w Rozdziale II SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 4: Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Kożuchów

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL43 Lubuskie
Main site or place of performance:

Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Kożuchów.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzątanie jednostek terenowych OD Zielona Góra - PE Kożuchów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zamówienia został zawarty w Rozdziale II SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

- dla części nr 1 - na sumę gwarancyjną nie niższą niż 15 000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto);

- dla części nr 2 - na sumę gwarancyjną nie niższą niż 15 000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto);

- dla części nr 3 - na sumę gwarancyjną nie niższą niż 15 000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto);

- dla części nr 4 - na sumę gwarancyjną nie niższą niż 8 000,00 PLN brutto (słownie: osiem tysięcy złotych brutto);

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, pozwalającej realizować przedmiotowe zamówienie, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – dotyczy wszystkich części.

3. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dokumentów określonych w pkt. 2 powyżej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

- dla części nr 1 - co najmniej 2 usługi w zakresie sprzątania budynków o wartości nie mniejszej

niż 15 000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto) każda;

- dla części nr 2 - co najmniej 2 usługi w zakresie sprzątania budynków o wartości nie mniejszej

niż 15 000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto) każda;

- dla części nr 3 - co najmniej 2 usługi w zakresie sprzątania budynków o wartości nie mniejszej

niż 15 000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto) każda;

- dla części nr 4 - co najmniej 2 usługi w zakresie sprzątania budynków o wartości nie mniejszej

niż 7 000,00 PLN brutto (słownie: siedem tysięcy złotych brutto) każda

2. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dokumentów określonych powyżej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki finansowe i warunki płatności zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do

SWZ. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy ponoszą solidarną

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców lub przez wszystkich

Wykonawców.

4. Oferta wspólna, składana przez Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z SWZ.

5. Jeżeli, oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako oferta

najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedstawienia umowy

regulującej współpracę tych Wykonawców.

6. Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających ofertę wspólną warunki udziału w

postępowaniu na zasadach określonych w pkt 5.8 SWZ.

7. Dokumenty z pkt 6.7 SWZ składają wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zasady dotyczące przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostały określone w pkt 22 SWZ

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert jest niejawne.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcia ofert dokonuje powołana Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 8- 10 ustawy Pzp poprzez przedstawienie następujących oświadczeń i dokumentów:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ, którego wzór określa Rozporządzenie

Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Dokument należy złożyć wraz z ofertą

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz (b) art. 108

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem - dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

i. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

iii. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

iv. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

v. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

vi. art. 109 ust. 1 pkt 6 i 8–10 ustawy Pzp.

f) odpis lub informacje z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

g) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do

SWZ)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp, w szczególności:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021