Services - 539970-2021

22/10/2021    S206

Poland-Białystok: Waste-tip management services

2021/S 206-539970

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ENEA Ciepło Sp. z o.o.
Postal address: ul. Warszawska 27
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-062
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Włostowska
E-mail: malgorzata.wlostowska@enea.pl
Telephone: +48 856549987
Fax: +48 856549514
Internet address(es):
Main address: https://enea-cieplo-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enea-cieplo-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://enea-cieplo-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok

Reference number: OZ/260/MW/U/07/21
II.1.2)Main CPV code
90533000 Waste-tip management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r., wg zakresu określonego w Części 2 SWZ – Projekt Umowy w Załączniku nr 1 (Zakres prac), z podziałem na Zadania:

Zadanie 1 – z maksymalną ilością 2 000 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ

Zadanie 2 – z maksymalną ilością 3 600 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ

Zadanie 3 – z maksymalną ilością 4 000 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ

Zadanie 4 – z maksymalną ilością 8 500 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 2 000 ton popiołu z biomasy do odebrania

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. gen. Władysława Andersa 15; 15-124 Białystok.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 1 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 2 000 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ. Minimalna ilość popiołu do odebrania wynosi 1 200 ton.

Zagospodarowanie popiołu z biomasy odbieranego z terenu ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w postaci suchej ma na celu ograniczenie do minimum ilości popiołu transportowanego ze zbiornika retencyjnego do III kwatery przejściowego składowiska żużlu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 3 600 ton popiołu z biomasy do odebrania

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. gen. Władysława Andersa 15; 15-124 Białystok.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 2 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 3 600 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ. Minimalna ilość popiołu do odebrania wynosi 2 160 ton.

Zagospodarowanie popiołu z biomasy odbieranego z terenu ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w postaci suchej ma na celu ograniczenie do minimum ilości popiołu transportowanego ze zbiornika retencyjnego do III kwatery przejściowego składowiska żużlu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 4 000 ton popiołu z biomasy do odebrania

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. gen. Władysława Andersa 15; 15-124 Białystok.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 3 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 4 000 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ. Minimalna ilość popiołu do odebrania wynosi 2 400 ton.

Zagospodarowanie popiołu z biomasy odbieranego z terenu ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w postaci suchej ma na celu ograniczenie do minimum ilości popiołu transportowanego ze zbiornika retencyjnego do III kwatery przejściowego składowiska żużlu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 8 500 ton popiołu z biomasy do odebrania

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. gen. Władysława Andersa 15; 15-124 Białystok.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 4 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 8 500 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ. Minimalna ilość popiołu do odebrania wynosi 5 100 ton.

Zagospodarowanie popiołu z biomasy odbieranego z terenu ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w postaci suchej ma na celu ograniczenie do minimum ilości popiołu transportowanego ze zbiornika retencyjnego do III kwatery przejściowego składowiska żużlu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ.

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu.

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1.2.1. wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

a) aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie 10 01 03, wydane przez właściwy organ na rzecz wykonawcy stającego się posiadaczem odpadu po ich odbiorze od zamawiającego w myśl Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi do tej Ustawy,

oraz

b) aktualny wpis do rejestru BDO w zakresie uwzględniającym zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 03,

oraz

c) aktualny wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadu, uwzględniający odpad o kodzie 10 01 03.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień, o których mowa w punktach a) – c) powyżej, do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Zgodnie z art. 139. ust 1. Ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.5. Zamawiający po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej (o ile zaistnieją przesłanki do jej przeprowadzenia), przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126. ust. 1. Ustawy).

8.5.1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

8.5.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

.5.1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

8.5.1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ.

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

5.1.2.2.1. posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej:

dla Zadania 1: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

dla Zadania 2: 10 000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

dla Zadania 3: 10 000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

dla Zadania 4: 20 000 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację może złożyć jeden lub kilka podmiotów łącznie spełniających powyższy warunek.

W przypadku składania oferty na dwie lub więcej części Przedmiotu Zamówienia powyższe wymaganie będzie spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty na sumę ww. kwot określonych dla części, na które Wykonawca składa ofertę.

oraz

5.1.2.2.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:

dla Zadania 1: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

dla Zadania 2: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

dla Zadania 3: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

dla Zadania 4: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację może złożyć jeden lub kilka podmiotów łącznie spełniających powyższy warunek.

W przypadku składania oferty na dwie lub więcej części Przedmiotu Zamówienia powyższe wymaganie będzie spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty na sumę ww. kwot określonych dla części, na które Wykonawca składa ofertę.

Minimum level(s) of standards possibly required:

8.5. Zamawiający po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej (o ile zaistnieją przesłanki do jej przeprowadzenia), przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126. ust. 1. Ustawy).

8.5.3. dla warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2.2. Części 1 SWZ:

8.5.3.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

8.5.3.2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ.

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

5.1.2.3.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał jedną usługę, polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów paleniskowych pochodzących ze spalania węgla lub biomasy o wartości zamówienia nie mniejszej niż:

dla Zadania 1: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

dla Zadania 2: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

dla Zadania 3: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

dla Zadania 4: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację może złożyć jeden lub kilka podmiotów łącznie spełniających powyższy warunek. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia osobnych wykazów dla poszczególnych części.

oraz

5.1.2.3.2. dysponuje lub będzie dysponował (ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi zasobami) następującymi urządzeniami technicznymi:

a) autocysterny ładowane grawitacyjnie od góry wraz z osprzętem, do przewozu popiołów w postaci suchej - minimum 1 sztuk.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wyżej wskazany warunek spełniać może jeden z Wykonawców, kilku z nich lub łącznie wszyscy ubiegający się o Zamówienie

Minimum level(s) of standards possibly required:

8.5. Zamawiający po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej (o ile zaistnieją przesłanki do jej przeprowadzenia), przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126. ust. 1. Ustawy).

8.5.4. dla warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2.3. Części 1 SWZ:

8.5.4.1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

8.5.4.2. wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ.

14.1.Wykonawcy składający oferty przed upływem terminu składania ofert muszą wnieść wadium w wysokości:

dla Zadania 1: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

dla Zadania 2: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

dla Zadania 3: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

dla Zadania 4: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

14.2.Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 97 ust. 7 Ustawy.

27.9. Wysokość Zabezpieczenia ustala się w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie wybranego Wykonawcy.

27.10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały określone w Części 2 SWZ.

Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ.

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58. ust. 1 Ustawy).

10.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.3. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

10.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ.

21.1. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona oddzielnie dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4.

21.2. Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostaną przeprowadzone aukcje elektroniczne, jeżeli złożone będą dla danego Zadania co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu (art. 227 ust. 1 Ustawy).

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE: https://enea-cieplo-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Dokończenie do Sekcji III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ:

8.5.1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

8.5.1.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

8.5.1.6. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy,

g) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7–10 Ustawy.

8.5.2. dla warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2.1. Części 1 SWZ:

8.5.2.1. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie 10 01 03, wydane przez właściwy organ na rzecz wykonawcy stającego się posiadaczem odpadu po ich odbiorze od zamawiającego w myśl Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi do tej Ustawy,

8.5.2.2. wpis do rejestru BDO w zakresie uwzględniającym zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 03,

8.5.2.3. wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadu, uwzględniający odpad o kodzie 10 01 03.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w Rozdziale 2 Działu IX Ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021