Services - 539970-2021

22/10/2021    S206

Polska-Białystok: Usługi gospodarki odpadami

2021/S 206-539970

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ENEA Ciepło Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 27
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-062
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Włostowska
E-mail: malgorzata.wlostowska@enea.pl
Tel.: +48 856549987
Faks: +48 856549514
Adresy internetowe:
Główny adres: https://enea-cieplo-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://enea-cieplo-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://enea-cieplo-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok

Numer referencyjny: OZ/260/MW/U/07/21
II.1.2)Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r., wg zakresu określonego w Części 2 SWZ – Projekt Umowy w Załączniku nr 1 (Zakres prac), z podziałem na Zadania:

Zadanie 1 – z maksymalną ilością 2 000 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ

Zadanie 2 – z maksymalną ilością 3 600 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ

Zadanie 3 – z maksymalną ilością 4 000 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ

Zadanie 4 – z maksymalną ilością 8 500 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 4
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 2 000 ton popiołu z biomasy do odebrania

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. gen. Władysława Andersa 15; 15-124 Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 2 000 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ. Minimalna ilość popiołu do odebrania wynosi 1 200 ton.

Zagospodarowanie popiołu z biomasy odbieranego z terenu ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w postaci suchej ma na celu ograniczenie do minimum ilości popiołu transportowanego ze zbiornika retencyjnego do III kwatery przejściowego składowiska żużlu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 3 600 ton popiołu z biomasy do odebrania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. gen. Władysława Andersa 15; 15-124 Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 3 600 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ. Minimalna ilość popiołu do odebrania wynosi 2 160 ton.

Zagospodarowanie popiołu z biomasy odbieranego z terenu ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w postaci suchej ma na celu ograniczenie do minimum ilości popiołu transportowanego ze zbiornika retencyjnego do III kwatery przejściowego składowiska żużlu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 4 000 ton popiołu z biomasy do odebrania

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. gen. Władysława Andersa 15; 15-124 Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 3 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 4 000 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ. Minimalna ilość popiołu do odebrania wynosi 2 400 ton.

Zagospodarowanie popiołu z biomasy odbieranego z terenu ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w postaci suchej ma na celu ograniczenie do minimum ilości popiołu transportowanego ze zbiornika retencyjnego do III kwatery przejściowego składowiska żużlu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 8 500 ton popiołu z biomasy do odebrania

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. gen. Władysława Andersa 15; 15-124 Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 4 – Zagospodarowanie popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok – z maksymalną ilością 8 500 ton popiołu z biomasy do odebrania w okresie wskazanym w punkcie 4.3. SWZ. Minimalna ilość popiołu do odebrania wynosi 5 100 ton.

Zagospodarowanie popiołu z biomasy odbieranego z terenu ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w postaci suchej ma na celu ograniczenie do minimum ilości popiołu transportowanego ze zbiornika retencyjnego do III kwatery przejściowego składowiska żużlu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ.

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu.

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1.2.1. wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

a) aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie 10 01 03, wydane przez właściwy organ na rzecz wykonawcy stającego się posiadaczem odpadu po ich odbiorze od zamawiającego w myśl Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi do tej Ustawy,

oraz

b) aktualny wpis do rejestru BDO w zakresie uwzględniającym zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 03,

oraz

c) aktualny wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadu, uwzględniający odpad o kodzie 10 01 03.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień, o których mowa w punktach a) – c) powyżej, do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Zgodnie z art. 139. ust 1. Ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.5. Zamawiający po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej (o ile zaistnieją przesłanki do jej przeprowadzenia), przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126. ust. 1. Ustawy).

8.5.1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

8.5.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

.5.1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

8.5.1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ.

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

5.1.2.2.1. posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej:

dla Zadania 1: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

dla Zadania 2: 10 000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

dla Zadania 3: 10 000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

dla Zadania 4: 20 000 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację może złożyć jeden lub kilka podmiotów łącznie spełniających powyższy warunek.

W przypadku składania oferty na dwie lub więcej części Przedmiotu Zamówienia powyższe wymaganie będzie spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty na sumę ww. kwot określonych dla części, na które Wykonawca składa ofertę.

oraz

5.1.2.2.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:

dla Zadania 1: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

dla Zadania 2: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

dla Zadania 3: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

dla Zadania 4: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację może złożyć jeden lub kilka podmiotów łącznie spełniających powyższy warunek.

W przypadku składania oferty na dwie lub więcej części Przedmiotu Zamówienia powyższe wymaganie będzie spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty na sumę ww. kwot określonych dla części, na które Wykonawca składa ofertę.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

8.5. Zamawiający po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej (o ile zaistnieją przesłanki do jej przeprowadzenia), przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126. ust. 1. Ustawy).

8.5.3. dla warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2.2. Części 1 SWZ:

8.5.3.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

8.5.3.2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ.

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

5.1.2.3.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał jedną usługę, polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów paleniskowych pochodzących ze spalania węgla lub biomasy o wartości zamówienia nie mniejszej niż:

dla Zadania 1: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

dla Zadania 2: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

dla Zadania 3: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

dla Zadania 4: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację może złożyć jeden lub kilka podmiotów łącznie spełniających powyższy warunek. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia osobnych wykazów dla poszczególnych części.

oraz

5.1.2.3.2. dysponuje lub będzie dysponował (ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi zasobami) następującymi urządzeniami technicznymi:

a) autocysterny ładowane grawitacyjnie od góry wraz z osprzętem, do przewozu popiołów w postaci suchej - minimum 1 sztuk.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wyżej wskazany warunek spełniać może jeden z Wykonawców, kilku z nich lub łącznie wszyscy ubiegający się o Zamówienie

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

8.5. Zamawiający po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej (o ile zaistnieją przesłanki do jej przeprowadzenia), przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126. ust. 1. Ustawy).

8.5.4. dla warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2.3. Części 1 SWZ:

8.5.4.1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

8.5.4.2. wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ.

14.1.Wykonawcy składający oferty przed upływem terminu składania ofert muszą wnieść wadium w wysokości:

dla Zadania 1: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

dla Zadania 2: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

dla Zadania 3: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

dla Zadania 4: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

14.2.Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 97 ust. 7 Ustawy.

27.9. Wysokość Zabezpieczenia ustala się w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie wybranego Wykonawcy.

27.10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały określone w Części 2 SWZ.

Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ.

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58. ust. 1 Ustawy).

10.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.3. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

10.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ.

21.1. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona oddzielnie dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4.

21.2. Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostaną przeprowadzone aukcje elektroniczne, jeżeli złożone będą dla danego Zadania co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu (art. 227 ust. 1 Ustawy).

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE: https://enea-cieplo-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokończenie do Sekcji III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zachowana numeracja z Części 1 SWZ:

8.5.1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

8.5.1.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

8.5.1.6. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy,

g) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7–10 Ustawy.

8.5.2. dla warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2.1. Części 1 SWZ:

8.5.2.1. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie 10 01 03, wydane przez właściwy organ na rzecz wykonawcy stającego się posiadaczem odpadu po ich odbiorze od zamawiającego w myśl Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi do tej Ustawy,

8.5.2.2. wpis do rejestru BDO w zakresie uwzględniającym zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 03,

8.5.2.3. wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadu, uwzględniający odpad o kodzie 10 01 03.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w Rozdziale 2 Działu IX Ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021