Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539997-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Burgas: Refuse and waste related services

2021/S 206-539997

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: VODOSNABDYaVANE I KANALIZATsIYa EAD - BURGAS
National registration number: 812115210
Postal address: kv. "Pobeda", ul. "Gen. Vladimir Vazov" No.3
Town: gr. Burgas
NUTS code: BG341 Бургас / Burgas
Postal code: 8000
Country: Bulgaria
Contact person: Georgi Mrachkov
E-mail: gmrachkov@vik-burgas.com
Telephone: +359 56871447
Fax: +359 56842979
Internet address(es):
Main address: https://vik-burgas.com
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1166
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/148484
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/148484
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Транспортиране и предаване на производствени отпадъци

Reference number: 532
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Транспортиране и предаване на производствени отпадъци, по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1 – производствен отпадък с код 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита.

Обособена позиция 2 – производствен отпадък с код 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители.

Обособена позиция 3 – производствен отпадък с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 640 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Производствен отпадък с код 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341 Бургас / Burgas
Main site or place of performance:

Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и Канални помпени станции (КПС) към „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, подробно описани в техническата спецификация.

II.2.4)Description of the procurement:

Транспортиране и предаване за депониране и/или оползотворяване (рекултивация, земеделски нужди и др.) на събраните от Възложителя производствени отпадъци с код 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита. Произход – от механично пречистване на отпадъчни води. Състав и свойства – твърди материали, органични остатъци, опаковки и др. Прогнозните количества са посочени в техническата спецификация.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Срок за изпълнение / Weighting: 4
Cost criterion - Name: Обща стойност на офертата / Weighting: 6
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 630 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Посочената в раздел II.2.6) стойност включва и предвидена „опция за допълнителна услуга” в размер до 90 000,00 (деветдесет хиляди) лв. без ДДС. В случай на възникване на необходимост от извършване на допълнителни услуги, свързани с предмета на поръчката, и/или приемане на нови ПСОВ и/или КПС за експлоатация към Дружеството след сключване и влизане в сила на договора по обособената позиция, генерираните от тях отпадъци ще бъдат включени за транспортиране и предаване за депониране и/или оползотворяване (рекултивация, земеделски нужди и др.). „Опцията за допълнителна услуга” ще се счита за възложена след изрично писмено искане от страна на Възложителя до Изпълнителя, което съдържа всички необходими данни. За допълнителната услуга са приложими всички условия от договора по обособената позиция. Ако до изтичане на срока по съответния договор Възложителят не възложи „опция за допълнителна услуга”, счита се, че същият няма да се възползва от правото за нейното възлагане. Заплащането при „опция за допълнителна услуга” ще се извършва в български лева по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на съответните документи, посочени в т. 6 от Техническата спецификация.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Производствен отпадък с код 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341 Бургас / Burgas
Main site or place of performance:

Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и Канални помпени станции (КПС) към „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, подробно описани в техническата спецификация.

II.2.4)Description of the procurement:

Транспортиране и предаване за депониране и/или оползотворяване (рекултивация, земеделски нужди и др.) на събраните от Възложителя производствени отпадъци с код 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители. Произход – от утаяване на механични примеси от отпадъчни води. Състав и свойства – твърди минерални частици, частично покрити с органични вещества, съдържащи се в отпадъчната вода. Прогнозните количества са посочени в техническата спецификация.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Срок за изпълнение / Weighting: 4
Cost criterion - Name: Обща стойност на офертата / Weighting: 6
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 450 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Посочената в раздел II.2.6) стойност включва и предвидена „опция за допълнителна услуга” в размер до 60 000,00 (шестдесет хиляди) лв. без ДДС. В случай на възникване на необходимост от извършване на допълнителни услуги, свързани с предмета на поръчката, и/или приемане на нови ПСОВ и/или КПС за експлоатация към Дружеството след сключване и влизане в сила на договора по обособената позиция, генерираните от тях отпадъци ще бъдат включени за транспортиране и предаване за депониране и/или оползотворяване (рекултивация, земеделски нужди и др.). „Опцията за допълнителна услуга” ще се счита за възложена след изрично писмено искане от страна на Възложителя до Изпълнителя, което съдържа всички необходими данни. За допълнителната услуга са приложими всички условия от договора по обособената позиция. Ако до изтичане на срока по съответния договор Възложителят не възложи „опция за допълнителна услуга”, счита се, че същият няма да се възползва от правото за нейното възлагане. Заплащането при „опция за допълнителна услуга” ще се извършва в български лева по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на съответните документи, посочени в т. 6 от Техническата спецификация.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Производствен отпадък с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341 Бургас / Burgas
Main site or place of performance:

Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и Канални помпени станции (КПС) към „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, подробно описани в техническата спецификация.

II.2.4)Description of the procurement:

Транспортиране и предаване за депониране и/или оползотворяване (рекултивация, земеделски нужди и др.) на събраните от Възложителя производствени отпадъци с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води. Произход – от биологично пречистване на отпадъчни води. Състав и свойства – земно-влажна маса с тъмнокафяв или черен цвят, влажност: 70% - 83%. Прогнозните количества са посочени в техническата спецификация.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Срок за изпълнение / Weighting: 4
Cost criterion - Name: Обща стойност на офертата / Weighting: 6
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 560 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Посочената в раздел II.2.6) стойност включва и предвидена „опция за допълнителна услуга” в размер до 160 000,00 (сто и шестдесет хиляди) лв. без ДДС. В случай на възникване на необходимост от извършване на допълнителни услуги, свързани с предмета на поръчката, и/или приемане на нови ПСОВ и/или КПС за експлоатация към Дружеството след сключване и влизане в сила на договора по обособената позиция, генерираните от тях отпадъци ще бъдат включени за транспортиране и предаване за депониране и/или оползотворяване (рекултивация, земеделски нужди и др.). „Опцията за допълнителна услуга” ще се счита за възложена след изрично писмено искане от страна на Възложителя до Изпълнителя, което съдържа всички необходими данни. За допълнителната услуга са приложими всички условия от договора по обособената позиция. Ако до изтичане на срока по съответния договор Възложителят не възложи „опция за допълнителна услуга”, счита се, че същият няма да се възползва от правото за нейното възлагане. Заплащането при „опция за допълнителна услуга” ще се извършва в български лева по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на съответните документи, посочени в т. 6 от Техническата спецификация.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът следва да притежава регистрация по чл. 35, ал. 3 Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и регистрационен документ, издаден съгласно чл. 78 от ЗУО, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗУО за дейностите по транспортиране на отпадъци с кодове на отпадъците съгласно Техническата спецификация, а за чуждестранни лица - разрешение или регистрационен документ от РИОСВ - София за извършване на дейността на територията на Р. България (чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗУО).

Минимално изискване:

За ОП 1 – за дейности по транспортиране на отпадъци с код 19 08 01.

За ОП 2 – за дейности по транспортиране на отпадъци с код 19 08 02.

За ОП 3 – за дейности по транспортиране на отпадъци с код 19 08 05.

При участие за всички ОП: за дейности по транспортиране на отпадъци с код 19 08 01; код 19 08 02 и код 19 08 05.

2. За изпълнението на услугата, предмет на поръчката, е необходимо специално разрешение.

Минимално изискване за всички ОП: Участникът следва да притежава Лиценз за автотранспортна дейност за превоз на товари (лиценз на Общността за превоз на товари или лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България - арг. чл. 6, ал. 5 от Закона за автомобилните превози).

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критериите за подбор в Част IV, раздел А „Годност“, поле „Вписване в съответен професионален регистър“ и поле „За поръчки за услуги: необходимо е специално разрешение“ от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП се представят следните документи, с които се доказва съответствие със зададените критерии за подбор:

1. Копие на Регистрационен документ, издаден съгласно чл. 78 от ЗУО, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗУО за дейностите по транспортиране на отпадъци с кодове на отпадъците съгласно Техническата спецификация, а за чуждестранни лица - разрешение или регистрационен документ от РИОСВ - София за извършване на дейността на територията на Р. България;

2. Лиценз за автотранспортна дейност за превоз на товари (лиценз на Общността за превоз на товари или лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци, съобразно посочения в обявлението CPV код.

2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката (за водене на необходимата отчетна документация).

3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и/или техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

4. Участникът следва да прилага система за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Минимално изискване по т. 1:

За ОП 1: минимум 500 (петстотин) тона.

За ОП 2: минимум 500 (петстотин) тона.

За ОП 3: минимум 25 000 (двадесет и пет хиляди) тона.

При участие за всички ОП: минимум 25 000 (двадесет и пет хиляди) тона.

2. Минимално изискване по т. 2 за всички ОП: минимум 1 (един) специалист – еколог, с висше образование минимум степен „Бакалавър“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ или еквивалент.

3. Минимално изискване по т. 3 за всички ОП:

- сервизна база (за сервизно обслужване - ремонт на контейнерите за отпадъци).

- товарачна машина тип фадрома или челен товарач – минимум 1 бр.

- специализиран автомобил тип контейнеровоз – минимум 8 броя, от които:

• малък контейнеровоз (подходящи за вдигане на по-малки контейнери, поставени на тесни места и в по-малки КПС) - минимум 2 бр., с технически допустима максимална маса до 7,5 т.;

• голям контейнеровоз - минимум 6 бр., с технически допустима маса над 7,5 т.

- специализиран камион тип вариопреса – минимум 2 бр.

- товарен автомобил с минимално технически допустима максимална маса 26 тона, тип самосвал – минимум 2 бр. (с добре уплътнена каросерия, недопускащи течове или самоизсипване, подходящи за работа при всякакви метеорологични условия).

- контейнери за отпадъци – 55 бр. от 1.1 м3 до 10 м3. (количеството представлява половината от контейнерите за отпадъци на възложителя, за гарантиране на извозването при неблагоприятни обстоятелства, свързани с наличните контейнери).

4. Минимално изискване по т. 4 за всички ОП: Сертификат за въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 и Сертификат за въведена система за управление по отношение на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентни.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, като следва да попълни следните части/раздели/полета:

- По точка 1 - в част ІV, раздел В, поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от ЕЕДОП;

- По точка 2 - в част ІV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП;

- По точка 3 - в част ІV, раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от ЕЕДОП;

- По точка 4 - в част ІV, раздел Г, полета „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ и „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП се представят следните документи, с които се доказва съответствие със зададените критерии за подбор:

1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга;

2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата;

3. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

4. Копие на сертификат БДС EN ISO 9001:2015 и сертификат БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентни.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Участник (заинтересовано лице) в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП, ППЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществена поръчка.

Основания за отстраняване от участие в процедурата:

1. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

2. Наличие на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

3. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

4. Неспазване на чл. 101, ал. 8-11 от ЗОП.

5. Наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако за участника са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия.

6. Наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

7. Други, посочени в Документацията за обществена поръчка.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Участникът определен за изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 2% от стойността на договора по съответната обособена позиция. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1. Парична сума по сметка в ЦКБ – клон Бургас; IBAN: BG53CECB97901006155300; BIC: CECBBGSF.

2. Банкова гаранция, издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя към Възложителя (за конкретния договор, в полза на Възложителя). Застрахователната премия следва да е еднократно платима при сключването на застраховката. Да е посочен срок на валидност минимум 30 дни след срока на изпълнение на договора.

За всяка отделна обособена позиция се представя отделен документ, удостоверяващ представянето на гаранция за изпълнение.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането се извършва въз основа на оригинална фактура, кантарна бележка (включваща вид и количество на отпадъка, номер на превозното средство, дата на услугата, наименование и местонахождение на депото), подписана от представители на Изпълнителя и на Възложителя, и двустранно подписан приемателно - предавателен протокол, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от представянето на посочените документи.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, Възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като юридическо лице. Представя се заверено копие от Удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Транспортирането и предаването за депониране на отпадъци от ПСОВ и КПС, ще се осъществява съобразно нуждите на Възложителя. Възложителят ще заявява необходимостта от транспортиране и предаване за депониране на отпадъци с предварителна писмена заявка за срока на договора.

Транспортирането и предаването за депониране на отпадъците се извършва от Изпълнителя с транспортните средства, с които разполага.

Всички дейности по транспортиране и предаване за депониране и/или за оползотворяване на производствени отпадъци с кодове: 19 08 01; 19 08 02 и 19 08 05 следва да бъдат извършвани съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Възложителят ще изисква водене на отчетност от Изпълнителя по реда на ЗУО. Изпълнителят е задължен да предава отпадъците, предмет на настоящата процедура, само на лица, притежаващи необходимите документи за приемането им с цел депониране или последващо оползотворяване.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2024 година.

VI.3)Additional information:

1. Тъй като критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на един ЕЕДОП (вкл. Документи по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП за доказване на предприети мерки за надеждност и/или Документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, ако е приложимо).

2. В съответствие с възможността по чл. 104, ал. 2 от ЗОП, при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителен подбор. В тази връзка, спазени са изискванията на чл. 104, ал. 3 от ЗОП, предвид обстоятелството, че всички предложения от офертите на участниците се представят в числова стойност, която се оповестява в момента на отвяране на офертите.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Postal address: ж.к. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов №3
Town: Бургас
Postal code: 8000
Country: Bulgaria
E-mail: jkerankova@vik-burgas.com
Telephone: +359 56871442
Fax: +359 56842979
Internet address: https://vik-burgas.com
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021