Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540030-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Monitoring and control services

2021/S 206-540030

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: PGE Energia Ciepła S.A.
National registration number: KRS: 0000013479
Postal address: Budynek Skylight, XII p., ul. Złota 59
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-120
Country: Poland
Contact person: Piotr Robaczewski
E-mail: piotr.robaczewski@gkpge.pl
Telephone: +48 781900106
Internet address(es):
Main address: www.pgeenergiaciepla.pl
Address of the buyer profile: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie pomiarów gwarancyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej”

Reference number: POST/PEC/PEC/ZNW/00457/2021
II.1.2)Main CPV code
71700000 Monitoring and control services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Wykonanie pomiarów gwarancyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepłą S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 27 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie Pomiarów Wstępnych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71700000 Monitoring and control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże w Gdańsku - 80-867 Gdańsk; ul. Swojska 9;

• Elektrociepłownia Gdańska EC2 - 80-555 Gdańsk; ul. Wiślna 6.

II.2.4)Description of the procurement:

Wizja lokalna punktów pomiarowych oraz przygotowanie wytycznych dotyczących dostosowania obszarów pomiarowych dla potrzeb pomiarów wstępnych. Przygotowanie szczegółowego programu pomiarów wstępnych.

Wykonanie pomiarów wstępnych emisji (dotyczy kotłów olejowo-gazowych).

Raport z pomiarów wstępnych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Początkowy termin realizacji zamówienia jest terminem szacunkowym. Umowa będzie realizowana od dnia zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 108-286027
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Wykonanie Pomiarów Wstępnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o.
National registration number: 7831488628
Postal address: Poznańska 5
Town: Przeźmierowo
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-081
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 27 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021