Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540078-2021

22/10/2021    S206

Poland-Olsztyn: Refuse disposal and treatment

2021/S 206-540078

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
National registration number: 739-040-33-23
Postal address: Oficerska 16A
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-218
Country: Poland
Contact person: Luiza Łaganowska
E-mail: laganowskal@pwik.olsztyn.pl
Telephone: +48 503541447
Fax: +48 895327904
Internet address(es):
Main address: www.pwik.olsztyn.pl
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO — skratki [19 08 01], zawartość piaskowników [19 08 02], odpady ze studzienek kanalizacyjnych [20 03 06] z podziałem na 2 części

Reference number: PZP.262.23.2021.RGŚ
II.1.2)Main CPV code
90510000 Refuse disposal and treatment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na załadunku i transporcie odpadów z przepompowni ścieków P10 w Kieźlinach do miejsc przetworzenia oraz zagospodarowaniu przekazanych odpadów (CZĘŚĆ I) oraz transporcie odpadów z terenu Miejskiej Oczyszcza

CZĘŚĆ I — zagospodarowanie odpadów z przepompowni P-10 w Kieżlinach, ul. Jagałły

CZĘŚĆ II — zagospodarowanie odpadów z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 1 112 400.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

CZĘŚĆ I — zagospodarowanie odpadów z przepompowni P-10 w Kieżlinach, ul. Jagałły

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Miejscem odbioru odpadów jest:

Przepompownia P10 – ul. Jagałły 32 w Kieźlinach k/Olsztyna

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

• załadunku i transporcie odpadów z przepompowni ścieków P10 w Kieźlinach do miejsc przetworzenia,

• zagospodarowaniu przekazanych odpadów.

2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczona do zagospodarowania wynosi:

• ok. 60 Mg skratek (kod 19 08 01)

3. Miejscem odbioru odpadów jest:

• ul. Jagałły 32 w Kieźlinach k/Olsztyna

4. Czas realizacji usługi: sukcesywnie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Postępowanie prowadzone będzie w procedurze zgodnie z art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

CZĘŚĆ II — zagospodarowanie odpadów z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Miejscem odbioru odpadów jest:

Miejska Oczyszczalnia Ścieków ŁYNA w Olsztynie

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

• transport odpadów z terenu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków do miejsc przetworzenia;

• zagospodarowanie przekazanych odpadów.

2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczona do zagospodarowania wynosi:

• 500 Mg skratek (19 08 01)

• 1 000 Mg zawartości piaskowników / piasku/ (kod 19 08 02)

• 500 Mg odpady ze studzienek kanalizacyjnych (kod 20 03 06)

3. Miejscem odbioru odpadów jest:

• Miejska Oczyszczalnia Ścieków ŁYNA w Olsztynie, ul. Leśna 9, 10-173 Olsztyn

4. Czas realizacji usługi: sukcesywnie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Postępowanie prowadzone będzie w procedurze zgodnie z art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 149-398270
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

CZĘŚĆ I — zagospodarowanie odpadów z przepompowni P-10 w Kieżlinach, ul. Jagałły

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ostróda Recykling Edyta Jaskółowska
National registration number: 7411546218
Postal address: Przemysłowa 8E
Town: Ostróda
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 14-100
Country: Poland
E-mail: l.wytrykowski@ostrodarecykling.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 51 127.20 EUR / Highest offer: 51 127.20 EUR taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

CZĘŚĆ II — zagospodarowanie odpadów z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ostróda Recykling Edyta Jaskółowska
National registration number: 7411546218
Postal address: Przemysłowa 8E
Town: Ostróda
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 14-100
Country: Poland
E-mail: l.wytrykowski@ostrodarecykling.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 1 010 880.00 EUR / Highest offer: 1 247 184.00 EUR taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje przesłanki wykluczenia obligatoryjne oraz fakultatywne na podstawie ustawy Pzp:

1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 a, b, c, d, e, f, g ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp;

2) z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku, o którym mowa w at.108 ust. 1 pkt 1 lit. h, jeżeli został skazany za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h.

Uwaga: podstawy wykluczenia zostały szczegółowo opisane w rozdziale V SWZ.

3. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia,

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający żąda również złożenia w celu potwierdzenia:

1) nie podlegania wykluczeniu z postępowania,

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu,

aktualnego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie to wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ. Sposób sporządzenia opisano szczegółowo w rozdziale XIII ust. 14.

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 139 ustawy Pzp.

6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na postawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Szczegóły dotyczące:

1) braku podstaw wykluczenia,

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu

opisano w swz dotyczącej przedmiotowego postepowania udostępnionej na stronie zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-582
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady postępowania wykonawcy i zamawiającego dotyczące środków ochrony prawnej w postępowaniu określono w Dziale IX - Środki ochrony prawnej w art. 506 ÷ art. 590 ustawy Pzp

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021