Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540102-2021

22/10/2021    S206

Polska-Tarnów: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2021/S 206-540102

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 182-474660)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bandrowskiego 16
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Damian
E-mail: bozena.damian@psgaz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.psgaz.pl
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.psgaz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla rozwiązania Check Point oraz dostawa urządzeń firewall dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Numer referencyjny: 2021/W001/WP-003274
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Cześć 1 – Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla rozwiązania Check Point.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określony został we wzorze Umowy wraz załącznikami stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Cześć 2 – Dostawa urządzeń firewall, (na podstawie zamówień składanych sukcesywnie, w miarę zaistnienia potrzeby u Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie ramowej). Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia wraz z minimalnymi wymaganiami technicznymi został określony we wzorze Umowy wraz załącznikami umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 182-474660

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: