Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540108-2021

22/10/2021    S206

Poland-Pogórska Wola: Project and design preparation, estimation of costs

2021/S 206-540108

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 191-498185)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Postal address: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Oddział w Tarnowie
Town: Pogórska Wola 450
NUTS code: PL Polska
Postal code: 33-152
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Derus
E-mail: malgorzata.derus@gaz-system.pl
Telephone: +48 146225210
Internet address(es):
Main address: http://www.gaz-system.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany wypłyconego odcinka gazociągu DN400/500 Rozwadów-Sandomierz w m. Charzewice i Turbia oraz wymiany odcinka zasilającego SRP Turbia wraz z ZZU i monoblokiem

Reference number: ZP/2021/09/0102/TAR
II.1.2)Main CPV code
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-498185

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3)
Place of text to be modified: sekcja III.1.3)
Instead of:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu gazociągu o średnicy co najmniej DN150, długości ≥ 100 m, MOP > 1,6 MPa. 2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia posiadającymi uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. nr 2019 poz. 1117) w tym: 1) co najmniej 1 osobą (Projektant) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale X ust. 2 SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot, daty i miejsce wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale X ust. 3 SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ).

Read:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. W okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu gazociągu o średnicy co najmniej DN150, długości ≥ 100 m, MOP > 1,6 MPa. 2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia posiadającymi uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. nr 2019 poz. 1117) w tym: 1) co najmniej 1 osobą (Projektant) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale X ust. 2 SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot, daty i miejsce wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale X ust. 3 SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ).

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Sekcja IV.2.2)
Instead of:
Date: 08/11/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 10/11/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Sekcja IV.2.6)
Instead of:
Date: 05/02/2022
Read:
Date: 07/02/2022
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Sekcja IV.2.7)
Instead of:
Date: 08/11/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 10/11/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: