The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 540130-2022

Submission deadline has been amended by:  579715-2022
04/10/2022    S191

Poland-Limanowa: Electricity

2022/S 191-540130

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Limanowski
National registration number: 491892854
Postal address: ul. Józefa Marka 9
Town: Limanowa
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-600
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Dom Pomocy Społecznej
Postal address: ul. Rakoczego 9
Town: Mszana Dolna
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-730
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Dom Pomocy Społecznej
Postal address: Szczyrzyc 182
Town: Szczyrzyc
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-623
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana
Postal address: ul. Orkana 1
Town: Limanowa
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-600
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
Postal address: ul. J. Piłsudskiego 81
Town: Limanowa
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-600
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
Postal address: ul. Zygmunta Augusta 8
Town: Limanowa
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-600
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
Postal address: ul. Starowiejska 4
Town: Mszana Dolna
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-730
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka
Postal address: ul. Józefa Marka 2
Town: Mszana Dolna
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-730
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej
Postal address: Tymbark 349
Town: Tymbark
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-640
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
Postal address: Dobra 364
Town: Dobra
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-642
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Placówek Oświatowych
Postal address: ul. Zygmunta Augusta 8
Town: Limanowa
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-600
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Postal address: ul. M. B. Bolesnej 43
Town: Limanowa
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-600
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Powiatowy Zarząd Dróg
Postal address: ul. Józefa Marka 9
Town: Limanowa
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-600
Country: Poland
Contact person: Angelika Smaga
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Telephone: +48 183337800
Fax: +48 183337880
Internet address(es):
Main address: www.powiat.limanowski.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Limanowskiego i jego jednostek organizacyjnych”

Reference number: BZ.272.28.2022
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków należących do Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego, o łącznym szacowanym wolumenie 3 495 251 kWh, przez okres 24 miesięcy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Powiat Limanowski, zgodnie z wykazem punktów poboru określonych w załączniku nr 6 do SWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym m. in. planowane zużycie energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru energii, zwanych dalej jako: „PPE”, dotychczasowe moce umowne, grupy taryfowe, stanowi załącznik nr 6 do SWZ pn. Zestawienie jednostek i punktów poboru dla zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Limanowskiego i jego jednostek organizacyjnych” oraz załącznik nr 5 do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy.

2. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w poszczególnych PPE ma charakter orientacyjny służący do przygotowania oferty i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, nie stanowi on jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Ewentualna zmiana zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen podanych w ofercie. Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej odbywać się będzie za pomocą układów pomiarowo - rozliczeniowych będących własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej „OSD”.

3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia parametrów jakościowych energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również dopełnienie wszelkich formalności i uzgodnień z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej, by zachować płynność w dostawie energii i nie powodować przerw w dopływie prądu, w tym związanych ze zmianą sprzedawcy. Zamawiający do dnia podpisania umów przekaże stosowne pełnomocnictwo do złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

6. Wszystkie czynności Wykonawca podejmie bez zbędnej zwłoki, umożliwiając rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej w terminie określonym w pkt 5 SWZ, mając na względzie konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy przy uwzględnianiu procesu zgłaszania reklamacji w przypadku wystąpienia negatywnych weryfikacji zgłoszenia.

7. Obecnie Zamawiający posiada umowy (generalną i umowy szczegółowe) na dostawę energii elektrycznej zawarte z ENERGA OBRÓT S.A. na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (przez okres 12 miesięcy) oraz umowy na usługę dystrybucji zawarte z TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający, na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (określonego w pkt 6.2 ppkt 2 SWZ) Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10.5. SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 7 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SWZ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 10.11. ppkt 1 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

2) Dokument, o którym mowa w pkt 10.12 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3) Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.12. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie pkt 10.13. SWZ stosuje się.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wykonawca zawrze umowę generalną i umowy szczegółowe z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi i z każdą z tych jednostek będzie rozliczał się oddzielnie za wykonanie umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie po przekazaniu powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy generalnej oraz projektu umowy szczegółowej z jednostkami, przygotowane indywidualnie dla Zamawiającego, pozbawione zapisów przeznaczonych dla odbiorców indywidualnych. Projekty umów muszą być zgodne z treścią SWZ i treścią złożonej oferty oraz ustawą Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Pozostałe zapisy nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umów stanowią załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2022
Local time: 10:30
Place:

1.Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie.

2.Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

3.Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu JEDZ wraz z ofertą w formie elektronicznej (tj. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11 SWZ.

2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na Platformie.

3. Część I JEDZ została wypełniona przez Zamawiającego. Jedynie część I pn. „Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia” w miejscu „Rodzaj procedury” należy wybrać opcje „Procedura otwarta”. W zakresie „Części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α części IV, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. W Części III Sekcja D JEDZ „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym” Wykonawca w tym miejscu składa również oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (pkt 7.6 ppkt 1 SWZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

6.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami (określonymi w pkt 15.5 SWZ) musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy określona w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7. Zamawiający nie będzie badał podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 7 SWZ względem Podwykonawców, w związku z czym nie żąda, aby Wykonawca przedstawiał oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10.5. SWZ) lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych Podwykonawców.

8. Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej podany został w pkt 15.9. SWZ.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 PLN).

10. W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ – VI. Zmiana postanowień umowy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowania o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w art. 505 – 590 działu IX ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Na orzeczenie Izby oraz Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/09/2022