De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 540157-2022

04/10/2022    S191

Nederland-Ridderkerk: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2022/S 191-540157

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Nationaal identificatienummer: 421705862
Postadres: Koningsplein 1
Plaats: Ridderkerk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2981 EA
Land: Nederland
Contactpersoon: Mariska Gerdes-Guijt
E-mail: aanbestedingen@bar-organisatie.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ridderkerk.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274339/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274339/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: TenderNed
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.tenderned.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering bedrijfskleding

Referentienummer: 378552
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van veiligheidskleding en werkkleding c.q. levering bedrijfskleding.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18110000 Beroepskleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De volgende activiteiten worden van de Inschrijver verwacht:

- Het leveren van de artikelen passend bij de drager.

- Het op voorraad houden van de kleding (indien nodig op eigen kosten in overleg met Opdrachtgever).

- Het voorzien van de kleding van de huisstijl (lees kleurstelling en logo) Opdrachtgever.

- Het afpassen van betreffende dragers.

- Het vermaken en/of repareren van de artikelen indien nodig.

- Het beschikbaar stellen van een omgeving voor het digitaal registreren en beheren van dragers gegevens.

- Het digitaal registreren van onderhouds- en garantietermijnen van artikelen waarvoor dit van belang is.

- Het verwerken van wijzigingen in de artikelspecificaties.

- Het aanbieden en onderhouden van een webwinkel voor het bestellen van de artikelen.

- Inname van retour gegeven kleding in het kader van hergebruik, recycling.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1 Plan van Aanpak / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: G2 SROI / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Met een optie tot eenzijdige verlenging vanuit Opdrachtgever met vier maal 12 maanden tot en met uiterlijk 31 december 2028

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst zal derhalve aangegaan van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 met een optie tot eenzijdige verlenging vanuit Opdrachtgever met vier maal 12 maanden tot en met uiterlijk 31 december 2028.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uitsluitingsgronden en eisen zoals vermeld in Bijlage Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

- Inschrijving in beroeps- of handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Beroeps- en/ of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische- en beroepsbekwaamheid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Bezoekinformatie/Pages/default.aspx
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Commissie van Aanbestedingsexperts
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Telefoon: +31 703797480
Internetadres: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: ROTTERDAM
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Bezoekinformatie/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/09/2022