TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 540222-2022

04/10/2022    S191

Poland-Jarocin: Electricity

2022/S 191-540222

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Jarocin Sport Sp. z o.o.
National registration number: 251618910
Postal address: ul. Sportowa 6
Town: Jarocin
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-200
Country: Poland
Contact person: Jakub Kosmaczewski; Dariusz Zaborowski
E-mail: sekretariat@amsm-consulting.pl
Telephone: +48 734497093
Internet address(es):
Main address: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

Reference number: JS.ZP.3.2022
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej szacowanej ilości około 1 863 607,70 kWh (+- 20 %) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do obiektów podmiotów wskazanych w pkt 1 niniejszej specyfikacji warunków zamówienia jako Zamawiający. Zamawiający informuje, że prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Części III SWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących odbiorcy końcowego. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb odbiorcy końcowego, z tym że niezależnie od ilości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera :

- SWZ III – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Zestawienie obiektów objętych zakupem energii elektrycznej);

- SWZ IV - projektowane postanowienia umowne

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Gmina Jarocin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej szacowanej ilości około 1 863 607,70 kWh (+- 20 %) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do obiektów podmiotów wskazanych w pkt 1 niniejszej specyfikacji warunków zamówienia jako Zamawiający. Zamawiający informuje, że prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Części III SWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących odbiorcy końcowego. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb odbiorcy końcowego, z tym że niezależnie od ilości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii wskazana w SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem przewidywanego poboru energii dla odbiorcy końcowego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych Punktu Poboru Energii, faktycznym poborem energii w Punkcie Energii. Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz Polskimi Normami. Zamawiający informuje, iż dla większości punktów odbioru jest to kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej.

Wykonawca jednocześnie będzie zobowiązany do zakupu, wraz z usługą bilansowania handlowego, energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE Zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowana ilość wytwarzanej energii elektrycznej wynosi ok. 275 MWh i ma charakter orientacyjny.

Zamawiający zastrzega sobie montaż odnawialnych źródeł energii na wybranych przez siebie obiektach.

Zamawiający ma prawo zrezygnować w trakcie trwania umowy, z zakupu energii elektrycznej do części punktów poboru energii nie większej niż 20% deklarowanego rocznego zużycia energii z zachowaniem umownych warunków handlowych,

w następujących przypadkach:

- likwidacji punktu poboru,

- montażu w punkcie poboru energii instalacji odnawialnego źródła energii.

Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w stosunku do części punktów poboru energii w przypadku określonym w § 5 ust. 6 niniejszej umowy.

UWAGA! Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi dystrybucji energii elektrycznej. Dystrybutorem energii dla obiektów wymienionych w zestawieniu jest Energa Operator S.A. oddział w Gdańsku.

W tabeli zestawienie obiektów wskazano punkty poboru energii objęte umową kompleksową. Umowy te zostaną wypowiedziane. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w imieniu Zamawiającego umowy dystrybucyjne.

Podmiotem koordynującym zakup energii elektrycznej jest Energia Jarocin Sp. z o.o. (ul. Moniuszki 43A, 63-200 Jarocin) – lider Klastra Energia Jarocin. Wszelkie pisma i faktury należy przesyłać na adres spółki Energia Jarocin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera :

- SWZ III – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Zestawienie obiektów objętych zakupem energii elektrycznej);

- SWZ IV - projektowane postanowienia umowne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „odwróconej kolejności oceny ofert”, o której mowa w art. 139 PZP.

4. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne

1. Uwaga. Zamawiający informuje, iż niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SWZ) z uwagi na ograniczone możliwości edycji pól formularza ogłoszenia(ograniczone ilości znaków w poszczególnych polach). Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych przez Wykonawcę w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego) znajduje się w szczególności w: a. w rozdz. 7 cz. I SWZ – podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu, b. rozdz. 9 i 10 cz. I SWZ – jednolity dokument, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy oraz wymagania dotyczące formy ich składania, c. rozdz. 13 cz. I SWZ – środki komunikacji elektronicznej do komunikacji z Wykonawcami, wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

2. W związku z pkt powyżej Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z pełna treścią SWZ wraz z załącznikami.

3. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu publikacji ogłoszenia.

4. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych:

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem przypadków określonych w Pzp.

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

11. Zamawiający nie wprowadza wymagań, o których mowa w art. 95 Pzp.

12. Zamawiający nie wprowadza wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.

16. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:

a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

i. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. a PZP),

ii. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. b PZP),

iii. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Podstawy wykluczenia - ciąg dalszy:

iv. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. d PZP),

v. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. e PZP),

vi. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. f PZP),

vii. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. g PZP),

viii. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. h PZP),

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 7.2. a) (art. 108 ust 1 pkt 2) PZP),

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust 1 pkt 3) PZP),

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust 1 pkt 4) PZP),

e) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust 1 pkt 5) PZP),

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust 1 pkt 6) PZP).

g) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP)

Minimum level(s) of standards possibly required:

h) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia odumowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7);

i) zachodzi okoliczność określona w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), tj. z postępowania wyklucza się:

i. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

ii. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

iii. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt i – iii

W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt i-iii powyżej, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokonał co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1000 MWh

Podstawy wykluczenia - ciąg dalszy:

j) Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, (dalej: rozporządzenie 2022/576),

zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, , a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w tirecie pierwszym; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w tirecie pierwszym lub drugim,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla dostaw 10 000 000 euro, przesłanka wykluczenia o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w przedmiotowym postępowaniu nie występuje.

Mając na uwadze ograniczoną liczbę znaków Zamawiający przedstawia w tym punkcie, informację o wymaganych od Wykonawcy dokumentach, zgodnie z rozdziałem 9 i 10 części I SWZ. Wykonawca dołącza do oferty JEDZ (jako dowód potwierdzający, na dzień składnia ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale 10), (wypełniony zgodnie z instrukcją w pkt 9.1. cz. I SWZ). JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (art. 63 ust. 1 Pzp).

Wykonawca dołącza do oferty Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (Załącznik nr 7 część II SWZ), jako dowód potwierdzający, na dzień składnia ofert, brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

a) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

i. koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,

Minimum level(s) of standards possibly required:

ii. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadalwykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia:

i. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 części II SWZ).;

ii. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

− art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

− art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

− art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP

- art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP (załącznik nr 4 części II SWZ);

iii. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

iv. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@amsm-consulting.pl oraz miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, i ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

1) w zakresie proceduralnym: Jakub Kosmaczewski, e-mail: sekretariat@amsm-consulting.pl ; tel. 539 984 729

2) w zakresie merytorycznym: Dariusz Zaborowski, tel. 786-151-151

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowanie postanowienia umowy stanowią cześć IV SWZ. Zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach i

na warunkach przewidzianych w części IV SWZ § 11.

Informacja o komunikacji - ciąg dalszy:

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania

z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”

i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 8

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2022
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy miniPortal, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Komunikacja - ciąg dalszy:

Wymagania sprzętowe i aplikacyjne określone zostały w Rozdziale 13 pkt 1.7. Części I SWZ.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:sekretariat@amsm-consulting.pl (preferowany sposób komunikacji).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności(opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

3. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 4; W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres email, na który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

6. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie taki folder powinien zostać skompresowany do formatu .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

11. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z zastrzeżeniem pkt. 16.12 SWZ.

13. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 6 części II SWZ

b) pełnomocnictwo/a do podpisania oferty,

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

d) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium

f) JEDZ – załącznik nr 2 części II SWZ

h) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 7 część II SWZ.

15. W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca w momencie ich przekazania powinien wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane.

Klauzula informacyjna RODO znajduje się w rozdziale 25. części I SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy - wnoszone w sposób i w terminach określonych w PZP.

23.2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP.

23.3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

23.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

23.5. Odwołanie wobec czynności / zaniechań innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

23.6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe informacje dot. środków ochrony prawnej znajdują się w dziale IX ustawy PZP "Środki ochrony prawnej".

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/09/2022