С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 540228-2023

08/09/2023    S173

България-Пловдив: Хроматографи

2023/S 173-540228

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение
Национален регистрационен номер: 176937717
Пощенски адрес: бул. Руски № 139
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Марина Мирчева
Електронна поща: secretary@cpsbb.eu
Телефон: +359 898371512
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://cpsbb.eu/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27012
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/328172
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/328172
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на препаративна високоефективна течно-хроматографска (HPLC) система

II.1.2)Основен CPV код
38432200 Хроматографи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по:

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на препаративна високоефективна течно-хроматографска (HPLC) система – 1 брой.

2. Обучение за работа с апаратурата.

Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с апаратурата непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на апаратурата, с продължителност от минимум 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставената апаратура, вкл. всички нейни компоненти и аксесоари за период от минимум 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ извършването на доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на апаратурата.

Минималните изисквания към апаратурата са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 227 833.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на препаративна високоефективна течно-хроматографска (HPLC) система“.

В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по:

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на препаративна високоефективна течно-хроматографска (HPLC) система – 1 брой.

2. Обучение за работа с апаратурата.

Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с апаратурата непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на апаратурата, с продължителност от минимум 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставената апаратура, вкл. всички нейни компоненти и аксесоари за период от минимум 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ извършването на доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на апаратурата.

Минималните изисквания към апаратурата са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията. Предлаганата апаратура трябва да бъде фабрично нова, с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация, и да бъде с включена пълна окомплектовка за автономна работа на системата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 – Технически преимущества / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: П2 – Гаранционен срок / Тежест: 10
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 227 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 386
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Допълнителна информация

Показателят "Технически преимущества", посочен в Раздел II.2.5) "Критерии за възлагане", е формиран от 5 подпоказателя. Наименованието на всеки подпоказател, съответстващият му максимален брой точки и

принадлежащата му скала за оценка са посочени в документ "Методика за оценка на офертите" - приложение към

документацията.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност към участниците

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците в процедурата следва да са внедрили и да прилагат система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват за дейности, свързани с производство и/или доставка и/или монтаж/инсталация и/или сервизно обслужване на апаратура/оборудване.

Важно: Сертификатът съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Удостоверяване:

Попълва се съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Г. Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление и се попълват данни (номер и дата на издаване, срок на валидност, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа с посочен обхват на сертификация).

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверенo копиe от Сертификат за внедренa системa EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в процедурата следва да са внедрили и да прилагат система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват за дейности, свързани с производство и/или доставка и/или монтаж/инсталация и/или сервизно обслужване на апаратура/оборудване.

Важно: Сертификатът съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят предвижда гаранция за обезпечаване изпълнението на договора и гаранция за обезпечаване на

авансово предоставени средства. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3 % от

стойността на договора без ДДС. Гаранцията за авансово предоставени средства е в пълния размер на

предоставения аванс, който е определен в размер на 30 % от стойността на договора. Гаранциите се представят

във форма по избор на изпълнителя, съгласно чл. 111, ал. 7 във вр. с ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за

задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора и на гаранцията за авансово

предоставените средства се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/10/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/10/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП. Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата:

1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а/ предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б/ правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

4. кандидати или участници, които са свързани лица;

5. кандидат или участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

7. кандидати или участници, за които са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

8. кандидати или участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се

подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/09/2023