Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 540268-2020

11/11/2020    S220

Polska-Cieszyn: Materiały medyczne

2020/S 220-540268

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 187-449460)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Adres pocztowy: ul. Bielska 4
Miejscowość: Cieszyn
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Blažek, Adam Ślęczka
E-mail: zampubl@szpitalslaski.pl
Tel.: +48 338549252
Faks: +48 338549252
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalslaski.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy wyrobów medycznych oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach medycznych

Numer referencyjny: ZP 1218/20
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach medycznych do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

2. Zamówienie składa się z 58 zadań, z których każde stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

W formularzu cenowym – Załączniku nr 2 do SIWZ podano szczegółowy opis asortymentu oraz przewidywane zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy.

2. Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy zawarto w pkt II.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 187-449460

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 11/01/2021
Powinno być:
Data: 18/01/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: