Υπηρεσίες - 540400-2018

08/12/2018    S237

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την οργάνωση εκστρατειών πληροφόρησης και επικοινωνίας — PO/2018-06/A2

2018/S 237-540400

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, Unit A2 — Corporate Services
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 56
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mr. Ioan Vascan
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ)
Ταχ. διεύθυνση: 60 rue Wiertz
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
Ταχ. διεύθυνση: 9A Rond Pont Schuman
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1046
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eeas.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Rue Belliard 99-101
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.cor.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Ταχ. διεύθυνση: 20, Sonnemannstrasse
Πόλη: Frankfurt am Main
Κωδικός NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Ταχ. κωδικός: D-60314
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ecb.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)
Ταχ. διεύθυνση: Treurenberg 22
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.srb.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή Επιχείρηση Shift2Rail (S2R)
Ταχ. διεύθυνση: Avenue de la Toison d'Or 56-60
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://shift2rail.org
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Βέλγιο

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την οργάνωση εκστρατειών πληροφόρησης και επικοινωνίας — PO/2018-06/A2

Αριθμός αναφοράς: PO/2018-06/A2
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79416100 Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή στα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα και τους φορείς της ΕΕ μιας σύμβασης-πλαισίου για μια σειρά υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση εκστρατειών πληροφόρησης και επικοινωνίας.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 90 000 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος υποδειχθεί από τον υποψήφιο. Ανατρέξτε στο σημείο 2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα και οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν οργανισμούς εξειδικευμένους στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις προκειμένου να διεξάγουν εκστρατείες πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Για τους σκοπούς αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ως εκστρατεία πληροφόρησης και επικοινωνίας ορίζεται μια προγραμματισμένη σειρά συντονισμένων δραστηριοτήτων επικοινωνίας με κοινή αφήγηση, με στόχο το ίδιο κοινό και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αποκλειστικό προϋπολογισμό. Στόχος είναι η παράδοση καθορισμένου και μετρήσιμου αποτελέσματος.

Η υπηρεσία που θα προχωρήσει στην ανάθεση δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να παράσχει ολόκληρο το εύρος των σταδίων που συνθέτουν μια εκστρατεία, δηλαδή τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, ή μόνο κάποια από αυτά.

Το αντικείμενο της εκστρατείας θα καλύπτει τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την ευθύνη των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων και φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές προτεραιότητες. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επικοινωνία θα εστιαστεί κυρίως στις στρατηγικές προτεραιότητες που ανακοινώθηκαν το 2014.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα / Στάθμιση: 70
Τιμή - Στάθμιση: 30
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με επαναδιεξαγωγή διαγωνισμού θα συναφθεί για περίοδο 48 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 100-227488
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-06/A2
Τίτλος:

Κοινοπραξία Kommitment: Mostra SA και Air Creative Associates SA

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
06/11/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Mostra SA (ICA Mostra) (Επικεφαλής)
Αριθμός ταυτοποίησης: 0429.063.662
Ταχ. διεύθυνση: Avenue Marnix 17
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Mostra SA και Air Creative Associates SA (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: 0429.063.662
Ταχ. διεύθυνση: Rue des deux gares 122
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1070
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 90 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 90 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Το τμήμα της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία είναι μικρότερο από το 25%: Οι γνωστοί υπεργολάβοι είναι: McCann Erickson Advertising Ltd., Prophets NV, Mediabrands Belgium SA (Um-Initiative) Refer Sprl-wide Research, Tipik SA

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-06/A2
Τίτλος:

Consortium Together Marco de Comunicación SL/Cecoforma/GFK Belgium NV/OTS Media SA

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
06/11/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Marco de Comunicación SL (Επικεφαλής)
Αριθμός ταυτοποίησης: M651172
Ταχ. διεύθυνση: C/ Caleruega, 81, 4º
Πόλη: Madrid
Κωδικός NUTS: ES300 Madrid
Ταχ. κωδικός: 28033
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Cecoforma (Conception, Studies and Formation Cooperation) (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: 134056
Ταχ. διεύθυνση: Rue Léon Frédéricq 14
Πόλη: Liege
Κωδικός NUTS: BE33 Prov. Liège
Ταχ. κωδικός: 4020
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: GFK Belgium NV (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: 82.408
Ταχ. διεύθυνση: Arnould Nobelstraat 42
Πόλη: Leuven
Κωδικός NUTS: BE242 Arr. Leuven
Ταχ. κωδικός: 3000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: OTS Media SA
Αριθμός ταυτοποίησης: M-175025
Ταχ. διεύθυνση: Avenida Concha Espina 63
Πόλη: Madrid
Κωδικός NUTS: ES300 Madrid
Ταχ. κωδικός: 28016
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 90 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 90 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Το μέρος της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία είναι μικρότερο από το 25%: Οι γνωστοί υπεργολάβοι είναι: Transperfect Translations, S.L., Amaris Consulting & Innovation S.L.U.

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-06/A2
Τίτλος:

Media Consulta International Holding AG

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
06/11/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Media Consulta International Holding AG
Ταχ. διεύθυνση: Wassergasse, 3
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: DE300 Berlin
Ταχ. κωδικός: 10179
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 90 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 90 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-06/A2
Τίτλος:

Κοινοπραξία WPP: Scholz&Friends Berlin GmbH/J.Walter Thompson SA/Ogilvy Social Lab SA/Hill&Knowlton SAS/Mindshare Belgium SA

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
06/11/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Scholz&Friends Berlin GmbH (Επικεφαλής)
Αριθμός ταυτοποίησης: HRB 84201 B
Ταχ. διεύθυνση: 1, Litfass-Platz
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: DE300 Berlin
Ταχ. κωδικός: 10178
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: J Walter Thompson SA (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: 0403.542.071
Ταχ. διεύθυνση: Rue Jules Cockx 8-10
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1160
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Ogilvy Social Lab SA (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: BE 0403 525 641
Ταχ. διεύθυνση: Cantersteen 47
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Hill and Knowlton SAS (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: 722 054 160 00063
Ταχ. διεύθυνση: 57 rue de Villiers
Πόλη: Neuilly sur Seine
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 92200
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Mindshare Belgium SA
Αριθμός ταυτοποίησης: 0427-832-356
Ταχ. διεύθυνση: Rue Jules Cockxstraat 8-10
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1160
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Kantar Belgium SA (Εταίρος)
Αριθμός ταυτοποίησης: 0428.913.808
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Marais 49-53
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 90 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 90 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Το μέρος της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία είναι μικρότερο από το 25%: Οι γνωστοί υπεργολάβοι είναι: VO Communication, AFP Services και Scholz&Friends Neumarkt translation GmbH

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Όλα τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δημοσιεύονται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3598.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ουδεμία
Πόλη: None
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/11/2018