Obras - 540544-2018

08/12/2018    S237    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario

2018/S 237-540544

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Polonia
Persona de contacto: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
Teléfono: +48 224749141
Correo electrónico: przetargi@pkp.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pkp.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pkp.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://pkp.eb2b.com.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://pkp.eb2b.com.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka Skarbu Państwa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Spółka Skarbu Państwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Budowa dworca kolejowego Pomiechówek”

Número de referencia: KFZ/2018/WNP-009044/2
II.1.2)Código CPV principal
45213320
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie dworca kolejowego w Pomiechówku wraz z wykonaniem brakującej dokumentacji projektowej.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy.

3.Suma wartości powyższych zam. nie przekroczy 10 % wartości zam. podstaw. - zakres i warunki udzielania zam. podobnych określa Rozdz. VII SIWZ.

4.Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia - warunki i zasady określa wzór umowy - Zał. nr 9 do SIWZ.

5.Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

6.Uwaga Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej - "Platforma" lub "System" pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl oraz stronie internetowej http://www.pkp.pl/pl/przetargi/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=1980

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 142 231 288.82 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000
45213320
71320000
71240000
45110000
45111200
45112700
45220000
45300000
45310000
45311000
45311100
45311200
45312100
45312200
45312310
45314300
45317000
45331100
45331211
45332000
45333000
45343000
45400000
45422100
45443000
45450000
45453000
45233140
45330000
45314000
31000000
31625200
32000000
32323500
32581000
45261215
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL913
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pomiechówek, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie budowy dworca kolejowego w Pomiechówku wraz z wykonaniem brakującej dokumentacji projektowej.

2.Opis przedmiotu zamówienia(OPZ),stanowi: Zał. nr 2 do SIWZ (zawiera, projekt budowlany.,projekt wykonawczy, STWiORB oraz przedmiary robót,pozwolenie na budowę), Zał. nr 2A do SIWZ (PFU) oraz Zał. nr 2B do SIWZ (Tabela Elementów Scalonych).

Zam. podkreśla, iż zgodnie z OPZ wszystkie RB objęte zakresem zamów. należy wykonać zgodnie z DP., STWiORB, wytycznymi Zam.,zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami,na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy-Zał. nr 9 do SIWZ. Zamawiający wskazuje, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót.Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy – Zał. nr 9 do SIWZ oraz w(OPZ)–Zał.nr 2 do SIWZ oraz Załącznik nr 2A (PFU) do SIWZ.

3.Wyk. lub podwykonawca., jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę,w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r.–Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dot.pracowników, którzy w ramach Umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiot.zamów., będą wykonywać czynności w zakresie robót:

1) murarskich,malarskich,dekarskich,czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza,

2) monterskich w zakresie instal. sanit.

3) monterskich w zakresie instal. elektrycz.

4) rozliczania i prowadzenia dok. bud.

4.Wymóg zatrudn. na podst.umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac,a w szczególn.: opracowujących DP, kierujących.budową, wyk.obsługę geodez.,dostawców mat.bud.

5.W trakcie realizacji Umowy Wyk.zobowiązany jest do złożenia w terminie do 5 dni od dnia zażądania przez Zam.oświadczeń i dokumentów,do żądania których uprawniony jest Zam. w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych wobec Wyk. odnośnie spełniania przez Wyk. lub podwyk. wymogu zatrudnienia na podst. umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt.3.

6.Wyk. w związku z żądaniem Zam. określonym w pkt 5 zobowiązany jest do złożenia w szczególności następujących dok.: oświadczenia Wyk. lub podwyk. o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zam.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

2) datę złożenia oświadczenia,

3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrud. na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,

4) rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu,

5) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wyk. lub podwyk.

7.Szczegółowe zasady,warunki oraz sankcje dot. zatrud. na podstawie umowy o pracę, zostały określone w Rozdz.III SIWZ.

8.Zam.nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wyk.bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

9.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

10.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

11.Wartość w Sekcji II.1.5) dot. łącznej szacunkowej wartości zam. przedmiotowe postępowanie jest częścią większego zamówienia.

12.Wartość w Sekcji II.2.6) dot. wartości zamów. podstaw.z uwzględnieniem zamówień,o których mowa w art.67 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp - 10 % wartości zam.podstaw.

13.Warunkiem udziału w postępow. jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 PLN

14.Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości infor. szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej - pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl oraz stronie internetowej http://www.pkp.pl/pl/przetargi/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=1980

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 198 117.67 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 350
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V "Rozwój transportu kolejowego w Polsce".

2.Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 1a w przypadku nieprzyznania mu środków pochodzących z Unii Europejskiej

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. W przypadku złożenia przez Wykonawców wszelkich dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone): minimum 2 roboty budowlane (dalej RB), polegające na budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej (dalej BUP), które swoim zakresem obejmowały minimum:

— RB konstrukcyjne,

— RB wykończeniowe,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej,

— zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie wykonania miejsc postojowych lub dróg dojazdowych.

O wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych i 00/100) każda z robót.

2.dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, tzn.: osobami posiadającymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 11202 ze zm.), dalej „ustawa Pb”,do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj.Dz.U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65 ze zm) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji, w budownictwie w specjalności:

a)Kierownik budowy-co najmniej 1 osoba posiadająca:

— upraw. budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

— doświadczenie w realizacji min. 2 RB na stanowisku kierownika budowy w BUP

b)Kierownik robót sanitarnych-co najmniej 1 osoba posiadająca:

— upraw. budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz

— doświadczenie w realizacji min.2 RB na stanowisku kierownika robót sanitarnych w BUP.

c)Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych-co najmniej 1 osoba posiadająca:

— upraw. budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz

— doświadczenie w realizacji min.2 RB na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych w BUP

d)Kierownik robót telekomunikacyjnych-co najmniej 1 osoba posiadająca:

— upraw. budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, obejmujące swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacją bezprzewodową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz

— doświadczenie w realizacji min.2 RB na stanowisku kierownika robót w branży telekomunikacyjnej w BUP

e)Kierownik robót drogowych-co najmniej 1 osoba posiadająca:

— upraw. do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz

— doświadczenie w realizacji min.1 RB przy budowie lub przebudowie chodników, parkingów i dróg dojazdowych na stanowisku kierownika robót drogowych.

f)Koordynator Projektu - co najmniej 1 osoba posiadająca:

— wykształcenie wyższe oraz

— min.5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na zarządzaniu projektami w tym na co najmniej 2 inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie BUP

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

g)Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych-co najmniej 1 osoba posiadająca:

— upraw. budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz

— doświadczenie własne przy realizacji minimum 1 usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego) w zakresie dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła, w tym zawierającej min. projekt robót geologicznych.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji Koordynatora Projektu z funkcją Kierownika budowy.

Pojęcie Budynku Użyteczności Publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1422).

3.Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie.

4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia-powyższy dokument należy załączyć na Platformie w zakładce Pytania/Informacje.

5. Uwaga. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX ust 3-8 SIWZ udostępnionej na Platformie pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl oraz na stronie internetowej pod adresem: http://www.pkp.pl/pl/przetargi/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=1980

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Określone w Załączniku nr 9 do SIWZ – Wzór umowy.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto (wynagrodzenia całkowitego ryczałtowego brutto) podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy.

4.Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zasady oraz zakres możliwości udzielenia zaliczki, w tym zabezpieczenie zaliczki, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 12:30
Lugar:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert w dniu,w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:30.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Forma i sposób komunikacji oraz instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej opisane zostały w Rozdziale XII SIWZ.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

4. Opis sposobu przygotowania oferty i jej zawartość opisane zostały w Rozdziale XVI SIWZ

Uwaga !!! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ udostępnionej na Platformie Zakupowej pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (dalej Wyk.) którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.

2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w Rozdz. X SIWZ. Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.

3.Wyk. wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w następującym zakresie: Część II sekcje A-D, Część III sekcje A-D, Część IV sekcja α (Wyk. ogranicza się do wypełnienia sekcji αw części IV inie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV) oraz Część VI, w formie elektronicznej,opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, za pośrednictwem Platformy Zakupowej,dalej jako „Platforma” lub „System”, pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl, Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wyk. składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r.,wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

5.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust 1. ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert,a następnie zbadania czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.Zamawiający, działając na podst. art. 26 ust.1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wyk.,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dok. o których mowa w Rozdz. X SIWZ oraz w Rozporządzeniach, o których mowa w Rozdz. II SIWZ, w sprawie rodzajów dok, jakich może żądać Zamawiający od Wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia: §2 ust.2 pkt 3) - informacji banku lub skok, §2 ust.4 pkt 1)-wykaz robót, §2 ust.4 pkt 10)-wykaz osób oraz §5 pkt 1)-6) i 9) w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z §7,§8 Rozporządzenia.

7.Wyk.,który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał nr 3 do SIWZ.

8.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk., dokument JEDZ składa każdy z Wyk.wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał nr 3 do SIWZ.

9.Zamawiający żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdz X ust. 7 pkt 2) SIWZ.

10.Określenie w Sekcji IV.2.6 ogłoszenia–Min.okres, w którym Wyk. będzie związany ofertą – 3 miesiące=90 dni.

11.Określenie w Sekcji II.2.7 ogłoszenia – okres w dniach 350 = 50 tygodni. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie wskazanym w Rozdz VIII SIWZ.

12.Pozostałe informacje zawarto w SIWZ udostępnionej na Platformie pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl oraz stronie internetowej Zamawiającego: http://www.pkp.pl/pl/przetargi/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=1980

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Pzp.

2. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018