De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 540549-2022

04/10/2022    S191

Nederland-Amstelveen: Zonnepanelen

2022/S 191-540549

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amstelveen
Nationaal identificatienummer: 30505231
Postadres: Laan Nieuwer-Amstel 1
Plaats: Amstelveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1182 JR
Land: Nederland
Contactpersoon: Astrid Niewold
E-mail: j.rongen@amstelveen.nl
Telefoon: +31 205404911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.amstelveen.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realisatie van zonnedaken

Referentienummer: I&A_2022_0010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331000 Zonnepanelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar één Opdrachtnemer (aannemer) die conform de Offerteaanvraag met bijlagen en eventuele Nota(‘s) van Inlichtingen, de PV (Photo Voltaic) - en elektrotechnische installaties en bijkomende werkzaamheden voor het Gemeentelijk Vastgoed realiseert.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261215 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Amstelveen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opgave betreft hoofdzakelijk:

Het ontwerpen, leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de PV- en elektrotechnische installaties, bijkomende werkzaamheden, monitoren en nazorg voor het Gemeentelijk Vastgoed (projecten) conform de offerte aanvraag en bijbehorende bijlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 100-276270
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Realisatie van zonnedaken

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elektropartners B.V.
Nationaal identificatienummer: 37125289
Postadres: Newtonstraat 5
Plaats: HEERHUGOWAARD
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1704SB
Land: Nederland
E-mail: rj@elektropartners.nl
Telefoon: +31 725715141
Fax: +31 725744012
Internetadres: http://www.elektropartners.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Postbus 84500
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1080BN
Land: Nederland
E-mail: info@rechtbankamsterdam.nl
Telefoon: +31 883617000
Fax: +31 205412111
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/contact/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gemeente Amstelveen
Postadres: Postbus 4
Plaats: Amstelveen
Postcode: 1180 BA
Land: Nederland
E-mail: inkoop.aanbesteding@amstelveen.nl
Internetadres: http://www.amstelveen.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie offerteaanvraag paragraaf 2.15.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/09/2022