We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 540555-2018

08/12/2018    S237

Lietuva-Klaipėda: Atnaujinimo darbai

2018/S 237-540555

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Nacionalinis registracijos Nr.: 188710823
Adresas: Liepų g. 11
Miestas: Klaipėda
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-91502
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
El. paštas: pirkimai@klaipeda.lt
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6627
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=433864
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=433864&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45453100 Atnaujinimo darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 10 351 652.89 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71221000 Architektūrinės pastatų paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Paryžiaus komunos g. 16 A, Klaipėdos m.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 10 351 652.89 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Tiekėjas turi teisę verstis ypatingo statinio statybos darbų (statinių grupė: negyvenamieji pastatai) veikla šiose statybos darbų srityse: bendrieji statybos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas. Pateikiama: atitinkamos institucijos išduotas kvalifikacijos atestatas arba Teisės pripažinimo pažyma (ne Lietuvos Respublikoje registruotiems tiekėjams), suteikiantis teisę verstis nurodyta statybos veikla.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjo vidutinė metinė įvykdytų naujos statybos ir (arba) rekonstravimo darbų (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė – negyvenamieji pastatai) apimtis per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 6 215 000,00 EUR su PVM.

Pastaba: tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus ir apie sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus (tokiu atveju darbų apimčių sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus įvykdytos sutarties dalies vertė). Pateikiama:

1) per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų naujos statybos ir (arba) rekonstravimo darbų (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė – negyvenamieji pastatai) apimčių sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 4 priedą;

2) užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta, kad darbai ir galutiniai rezultatai atlikti tinkamai;

3) statybos užbaigimo aktai, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:

1) bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio statybos darbų vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai), kuris būtų buvęs bent vieno pastatyto ypatingo statinio negyvenamojo pastato, kurio plotas ne mažesnis kaip 3 000 kv. m, statybos darbų vadovu. Objektas turi būti užbaigtas ir turi būti pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas;

2) bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai);

3) bent vieną kvalifikuotą geodezininką;

4) bent vieną kvalifikuotą matininką.

Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms arba visoms pozicijoms, jeigu turi reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

Pateikiama:

1) specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas);

2) išvardytų specialistų kvalifikacijos atestatas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, Teisės pripažinimo pažyma ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis specialistų kvalifikaciją. Užsienio šalyje registruoto tiekėjo pasiūlyti specialistai Teisės pripažinimo pažymas turės pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo (pateikiama 1 ir 2 pozicijai patvirtinti.);

3) ypatingo statinio statybos darbų vadovo pasirašytas atliktų darbų sąrašas, jame nurodant darbo patirtį metais, pastatyto ypatingo negyvenamojo pastato (-ų) pavadinimą (-us), užsakovą (-us), jo kontaktinį asmenį, statybos užbaigimo datą, pastato plotą, taip pat objekto statybos darbų užbaigimo aktas;

4) perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams dėl kvalifikuoto geodezininko ir kvalifikuoto matininko. Šiuos duomenis matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti, užfiksuoti ir išsaugoti matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėjo specialistų sąraše nurodytą siūlomą specialistą ar pan.), perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.

Pastabos:

— jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme,

— jeigu kvalifikacijos atestato / pažymėjimo ar kito lygiaverčio dokumento galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1) rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo sutarties vertės (su PVM);

2) rangovui sutartyje bus numatyta 500 EUR vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo / defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo / defektinis aktas surašomas dalyvaujant rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų / defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant;

3) rangovas, pradelsęs darbų atlikimo terminus (tarpinius ar galutinius), moka užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 14/01/2019
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 14/04/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 14/01/2019
Vietos laikas: 13:50
Vieta:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1) tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje;

2) stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Klaipėdos apygardos teismas
Adresas: H. Manto g. 26
Miestas: Klaipėda
Pašto kodas: LT-92131
Šalis: Lietuva
Telefonas: +370 46390960
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
06/12/2018