Leveringen - 540744-2018

08/12/2018    S237    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Assen: Parkeerregulatieapparatuur

2018/S 237-540744

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Assen
Nationaal identificatienummer: 341893957
Postadres: Noordersingel 33
Plaats: Assen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 9401 JW
Land: Nederland
Contactpersoon: Reinier Meints
E-mail: inkoop@assen.nl
Telefoon: +31 592366911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.assen.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.assen.nl/ondernemen/inkoop

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Vragen kunnen gesteld worden via TenderNed
Plaats: Assen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: inkoop@assen.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.assen.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Vervanging parkeermanagement installaties (verwachte einddatum: 02-01-2019).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Assen is in voorbereiding op de Europese aanbesteding voor parkeerinstallaties en heeft er voor gekozen de markt te betrekken in de voorbereiding door middel van marktconsultatie. Als u interesse heeft in deelname aan deze marktconsultatie, dan verzoeken wij u een

e-mail te sturen aan inkoop@assen.nl. U ontvangt daarna van de gemeente nadere informatie over de marktconsultatie en de vragen die voorafgaand aan het gesprek beantwoord dienen te worden. De marktconsultatiegesprekken worden op 20.12.2018 georganiseerd, u kunt zich tot 17 december aanmelden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL131 Noord-Drenthe
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meerdere parkeergarages

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/03/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/12/2018