Suministros - 540753-2018

08/12/2018    S237

Nederland-Heerhugowaard: Plaatsen van straatmeubilair

2018/S 237-540753

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Heerhugowaard
Nationaal identificatienummer: 56658398
Postadres: Parelhof 1
Plaats: Heerhugowaard
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1703 EZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Ton van Bemmel
E-mail: post@heerhugowaard.nl
Telefoon: +31 725755555

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.heerhugowaard.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5e3df4d11815668a94d3907859344067
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5e3df4d11815668a94d3907859344067
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren en plaatsen speeltoestellen gemeente Heerhugowaard 2019-2023

Referentienummer: DIG09791
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233293 Plaatsen van straatmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Leveren en plaatsen speeltoestellen

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Staal / Aluminium / RVS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37535200 Speeltuinuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heerhugowaard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang is vooraf niet te bepalen. De gemeente wil raamcontracten sluiten met partijen die voldoen aan de in de offerteaanvraag opgenomen eisen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hout

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37535200 Speeltuinuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heerhugowaard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang is vooraf niet te bepalen. De gemeente wil raamcontracten sluiten met partijen die voldoen aan de in de offerteaanvraag opgenomen eisen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kunststof

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37535200 Speeltuinuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heerhugowaard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang is vooraf niet te bepalen. De gemeente wil raamcontracten sluiten met partijen die voldoen aan de in de offerteaanvraag opgenomen eisen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referenties,

— Verklaring kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 20
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Postbus 601
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 RP
Land: Nederland
E-mail: Noord-Holland@om.nl
Telefoon: +31 886991600
Fax: +31 886990150

Internetadres: http://www.om.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Postbus 601
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 RP
Land: Nederland
E-mail: Noord-Holland@om.nl
Telefoon: +31 886991600
Fax: +31 886990150

Internetadres: http://www.om.nl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Postbus 601
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 RP
Land: Nederland
E-mail: Noord-Holland@om.nl
Telefoon: +31 886991600
Fax: +31 886990150

Internetadres: http://www.om.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/12/2018