Suministros - 540774-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Węgorzewo: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 237-540774

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
ul. Gen. J. Bema 24
Węgorzewo
11-600
Polonia
Persona de contacto: Kamil Zembrzuski - inżynier kontraktu
Teléfono: +48 608427607
Correo electrónico: wegorzewo@zoltekdesign.pl
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Szpital
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa usług e-Zdrowia Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

Número de referencia: DOA/0908/02/MM/2018
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa usług e-Zdrowia Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fizycznym miejscem instalacji e-Usług będzie lokalizacja główna, tj. Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie, jednakże część e-Usług świadczona będzie w pozostałych lokalizacjach Szpitala.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 1 do SIWZ. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych i bezpiecznych e-Usług w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie. W tym celu wszystkie obecne i nowe systemy oraz usługi muszą zostać uruchomione w trybie wysokiej dostępności (HA). Aby sprostać temu wymogowi w Szpitalu zostaną zainstalowane nowe serwery z usługami wirtualizacji zabezpieczone niezależnym zasilaniem bateryjnym (UPS). Wszystkie nowe i obecne usługi zostaną uruchomione w środowisku wirtualnym w trybie HA.

Fizycznym miejscem instalacji e-Usług będzie lokalizacja główna, tj. Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie, jednakże część e-Usług świadczona będzie w pozostałych lokalizacjach należących do Szpitala, tj.:

• WOTUW Giżycko, ul. Warszawska 41a,

• PZP Giżycko, ul. Westerplatte 4,

• PZP Pisz, ul. Sienkiewicza 5,

• ZOLP w Rudziszkach, Rudziszki 5.

Aby usługi elektroniczne świadczone były w sposób bezpieczny, wszystkie lokalizacje zewnętrzne oraz lokalizacja centralna zostaną wyposażone w urządzenia typu UTM zabezpieczające ruch sieciowy zarówno pomiędzy placówkami jak i pomiędzy pacjentami i placówką główną oraz gwarantującymi ciągłość dostępności e-Usług.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 10/05/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3-„Cyfrowy Region”, Działania 3.2-„E-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:

1/ że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 3 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każde, i w ramach każdego z nich Wykonawca:

A/ wdrożył przynajmniej 2 nowe e-Usługi w podmiocie leczniczym współpracujące z systemem HIS na min. 3 poziomie dojrzałości,

B/ przeprowadził szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zakresu administrowania ww. e-Usług oraz z zakresu ich użytkowania,

2/ że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 3 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każde, i w ramach każdego z nich Wykonawca dostarczył sprzęt komputerowy i serwerowy.

3/ że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 3 zamówienia i w ramach każdego z nich Wykonawca dostarczył i wdrożył środowisko wirtualizacji w trybie HA dla minimum 10 maszyn wirtualnych.

4/ że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia następującymi osobami:

A/ co najmniej 1 osobą, która obejmie funkcję specjalisty ds. serwerowych, komputerowych i sieciowych, posiadającą przynajmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą IT, m.in. w zakresie urządzeń serwerowych, macierzy, wirtualizacji, urządzeń sieciowych, a także licencjonowania oprogramowania (m.in. systemowego, bazodanowego, itp.)

B/ co najmniej 1 osobą, która obejmie funkcję kierownika projektu, który był Kierownikiem Projektu/Koordynatorem co najmniej w 1 projekcie informatycznym lub teleinformatycznym o wartości projektu minimum 2 000 000 PLN brutto, posiada wykształcenie wyższe oraz certyfikat zarządzania projektami np. PRINCE 2 lub PMP lub równoważnym,

C/ co najmniej 2 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia w charakterze wdrożeniowców, posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do obsługi podmiotów działalności leczniczej (zakładów opieki zdrowotnej) w części medycznej

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/01/2019
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 22/03/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/01/2019
Hora local: 13:15
Lugar:

W siedzibie zamawiającego, budynek administracji

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 pkt. 1. i 2. Niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018