Suministros - 540806-2018

08/12/2018    S237    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Balies

2018/S 237-540806

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerie van Buitenlandse Zaken
5910447
Rijnstraat 8
Den Haag
2515 XP
Nederland
Contactpersoon: Jordy Vos
E-mail: jordy.vos@rijksoverheid.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b39b5996d3ec416dd929fc76945f5316
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b39b5996d3ec416dd929fc76945f5316
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering beveiliging balies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39172000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht wordt in de markt geplaatst middels een niet-openbare procedure. Deze aanbestedingsprocedure verloopt in twee fasen. Inschrijvers moeten zich eerst kwalificeren (selectiefase) om toegelaten te worden tot de inschrijvingsfase. Hiervoor is gekozen omdat de tekeningen van de balies en het programma van eisen als vertrouwelijk worden beschouwd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht omvatte de afgelopen jaren de levering van circa 10 à 15 beveiligde balies per jaar. De omvang, diversiteit en variatie met betrekking tot de toekomstige vraag naar beveiligde balies is niet nauwkeurig te bepalen, noch is een nadere specificatie te geven van hoe deze is opgebouwd. Op dit moment schatten wij in dat de toekomstige afname ongeveer 15 stuks op jaarbasis zal zijn. Aan deze indicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nog niet aan de orde tijdens de selectiefase. / Weging: 0
Kostencriterium - Naam: Nog niet aan de orde tijdens de selectiefase. / Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Bijlage 3. Referentieverklaring,

— Bijlage 2. Standaardverklaring

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 20 mei 2019. De Raamovereenkomst heeft een vaste looptijd van twee (2) jaar. Na deze initiële looptijd zal de overeenkomst meermalen kunnen worden verlengd met een variabele looptijd. De totale looptijd van de overeenkomst (inclusief de verlenging(en)) bedraagt vier jaar.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 15/02/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie Beschrijvend document.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Arrondissementsrechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Nederland
Telefoon: +31 883622200
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ministry of Foreign Affairs (attn DJZ/NR)
P.O.Box 20061
The Hague
2500 EB
Nederland
Telefoon: +31 703485374
E-mail: djz-nr@minbuza.nl

Internetadres: https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/12/2018