Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 540876-2021

25/10/2021    S207

Romania-Drobeta-Turnu Severin: Protective gear

2021/S 207-540876

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL MEHEDINTI
National registration number: 4337344
Postal address: Strada: Traian, nr. 89
Town: Drobeta-Turnu Severin
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Postal code: 220132
Country: Romania
Contact person: Burducea Bogdan
E-mail: achizitiicjmh@cjmehedinti.ro
Telephone: +40 0372521137
Fax: +40 0372521182
Internet address(es):
Main address: www.cjmehedinti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129768
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare termometre, truse medicale si echipamente de protectie

Reference number: 4337344/2021/1
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta intenționează sa atribuie contractul cu obiectul: ”Furnizare termometre, truse medicale si echipamente de protectie” în cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”.

1. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

2. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 35 888.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Pot fi ofertate unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Achizitie Echipamente de protectie Manusi chirurgicale si Masti protectie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

Drobeta Turnu Severin

II.2.4)Description of the procurement:

Masti de protectie - 5.000 bucati

Manusi chirurgicale - 10.000 bucati

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 29 988.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 — Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 - „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”cu codul SMIS 141911.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Achizitie Termometre

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38412000 Thermometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

Drobeta Turnu Severin

II.2.4)Description of the procurement:

Termometre SMURD - 10 bucati.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 — Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 - „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”cu codul SMIS 141911.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Achizitie Truse medicale auto si de perete

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

Drobeta Turnu Severin

II.2.4)Description of the procurement:

Truse medicale auto - 20 bucati;

Truse medicale de perete - 10 bucati.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 900.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 — Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 - „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”cu codul SMIS 141911.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Motive de excludere

Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile

prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2.Evitarea conflictului de interese

Operatorii economici (lider, asociat, tertii sustinatori, subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa si prezenta DUAE si Formular nr.5 - “Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59-60 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016” - declaratie ce va fi prezentata odata cu DUAE. In scopul evitarii conflictului de interese (in sensul art.59 din Legea 98/2016), persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Georgescu Aladin Gigi - Președinte, Negru Ionica - Vicepresedinte, Cupa Ramona - Vicepresedinte, Rogoveanu Ileana-Codruța - Administrator Public, Mednyanszky Stefan Ladislau -Secretarul Judetului, Vijulie Maria Loredana - Director Executiv Directia Buget Finante, Achizitii Publice, Popescu Daniela Delia - Director executiv Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului, Draghia Daniela - Director Executiv Directia Tehnica, Tranca Silvia Iuliana - Director Executiv Directia Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism, Doriana-Naziana Ianculescu - Director Executiv, Directia Juridica, Administratie Publica Locala, Constantin-Alin Isuf - Director Executiv, Direcția Resurse Umane, Administrativ, Informatică și Administrare Portal.

3. Informatii privind asociatii (daca este cazul): Oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere;

- Structura asocierii nu va fi modificata, pe durata executiei contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante.

În cazul în care este declarata câstigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia îsi vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului.

In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.2.1 - Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii asociati, cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu DUAE se va prezenta acordul de asociere- Formular nr.2

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care se demonstreaza îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv de catre asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori. DUAE se completeaza in platforma electronica SEAP.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Pentru persoanele juridice române

Documente de confirmare: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluide pe raza caruia este situate sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC); starea ofertantului; persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.

Pentru persoanele juridice straine

Documente de confirmare:

- prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).

-prezentarea Certificatului de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareOfertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi îndeplinit de către subcontractanți și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.Subcontractantul nu trebuie să se afle în situația care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016.Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completare DUAE de către ofertant și separat de subcontractanți; În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Împreună cu DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Ofertantul va depune in SEAP, însotit, dupa caz, de: Acordul de asociere, acordul de subcontractare. Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii ec. trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii ec. se vor inregistra in SEAP(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160 - 161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001. În cazul în care ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificări prin intermediul SICAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conțin noi preturi.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareEventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Consiliul Judetean Mehedinti - Biroul Achizitii Publice
Postal address: Strada Traian, nr.89
Town: Drobeta-Turnu Severin
Postal code: 220132
Country: Romania
E-mail: achizitiicjmh@gmail.com
Telephone: +40 0372521137
Fax: +40 0372521182
Internet address: www.cjmehedinti.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/10/2021