Suministros - 540926-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Plovdiv: Productos farmacéuticos

2018/S 237-540926

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„MBAL „Sv. Panteleymon“ — Plovdiv“ EOOD
115517517
bul. „Nikola Vaptsarov“ No. 9
Plovdiv
4004
Bulgaria
Persona de contacto: adv. Georgi Vasilev; magistar-farmatsevt Mariya Yankova
Teléfono: +359 32603981
Correo electrónico: office@mbal2pv.com
Fax: +359 32603981
Código NUTS: BG421

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mbal2pv.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.mbal2pv.com/publics

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.mbal2pv.com/publics
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Пловдив“ ЕООД“

II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Пловдив“ ЕООД

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 990 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров № 9, болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Пловдив“ ЕООД

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 990 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

След изтичане срока на сключените договори за доставка на лекарства — след 1 година.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Всеки участник, независимо дали участва за 1, няколко или всички номенклатури, трябва да притежава разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ), или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ) — издадени по реда на ЗЛПХМ.

Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, раздел А от еЕЕДОП.

Документите за поставения критерий, които се представят в оригинал или заверено копие при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора, са:

1) разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ); или

2) удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ); или

3) разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ).

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и № 3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация (номер, дата, компетентен орган и др.) на съответния документ (напр. лицензия, издадена по реда на ЗКНВП и др.) в част IV „Критерии за подбор“, раздел А от ЕЕДОП. Документът за поставения критерий, който се представя при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора, е оригинал или заверено копие на лицензия, издадена по реда на ЗКНВП за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя критерии за подбор за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя критерии за подбор за технически и професионални възможности.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/01/2019
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Конферентна зала на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Пловдив“, находяща се на административен адрес гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров № 9

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

В част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП участникът попълва информация относно:

1) правото си да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за реабилитиране.

2) изискванията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Гаранцията за изпълнение е 3 % (три процента) от стойността на съответния сключен договор по съответната обособена позиция.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение в съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП. Срокът на действие на гаранцията следва да е минимум 14 (четиринадесет) месеца от влизане в сила на договора.

В случай че гаранцията е под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по следната банкова сметка: УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG50 UNCR 7000 1523 0598 99, BIC: UNCRBGSF.

Ако гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, то се представя оригиналът ѝ, като тя следва да е безусловна, неотменяема и непрехвърляема. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на изпълнителя.

В случай че гаранцията се представи под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то тя следва да бъде безусловна, неотменяема и непрехвърлима.

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя при наличие на основание за това са за сметка на изпълнителя. Условията и сроковете за удължаване, задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

1) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП +359 70018700

Интернет адрес: www.nap.bg

2) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица № 2

Телефон +359 28119443

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решение за откриване на процедурата и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018