Suministros - 540943-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Ostrava: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

2018/S 237-540943

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
61988987
Dvořákova 7
Ostrava
701 03
Chequia
Persona de contacto: Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, Česká 1108/18, 702 00 Ostrava
Teléfono: +420 596117046
Correo electrónico: svancar@seller-moravia.eu
Código NUTS: CZ080

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.osu.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.osu.cz/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakazky.osu.cz/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zakazky.osu.cz/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby studentů – Laboratoř aplikované informatiky“

II.1.2)Código CPV principal
30000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Laboratoř aplikované informatiky. Jedná se především o následující položky:

• 3D tiskárny

• 3D skenery

• 3D projektor

• 3D kamery

• PC pracovní stanice s monitorem

• Termokamera

• Software pro 3D modelování

• Brýle pro virtuální realitu

Více v podrobnostech technické specifikace, která je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 256 575.21 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30000000
30232100
30200000
48000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava.

II.2.4)Descripción del contrato:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Laboratoř aplikované informatiky. Jedná se především o následující položky:

• 3D tiskárny

• 3D skenery

• 3D projektor

• 3D kamery

• PC pracovní stanice s monitorem

• Termokamera

• Software pro 3D modelování

• Brýle pro virtuální realitu

Více v podrobnostech technické specifikace, která je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 256 575.21 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 40
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463

II.2.14)Información adicional

Projekt bude spolufinancován prostřednictvím MŠMT z prostředků EU v rámci Operačního programu

Výzkum, vývoj a vzdělávání,

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463

Název projektu "Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby výuky studentů"

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti účastníka, kdy požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti splňuje dodavatel (účastník), který předloží:

Dle § 77 odst. 1 ZZVZ

• ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zadavatel stanovuje maximální a nepřekročitelné hodnoty jednotlivých dílčích částí plnění, a to:

Název položky /maximální jednotková cena v CZK včetně DPH

3D tiskárna 97 900,00 CZK

3D skener 121 400,00 CZK

3D projektor 244 230,00 CZK

3D kamera 88 700,00 CZK

PC pracovní stanice s monitorem 60 463,00 CZK

Termokamera 330 966,00 CZK

Software pro 3D modelování 200 000,00 CZK

Brýle pro virtuální realitu 26 000,00 CZK

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/01/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/01/2019
Hora local: 09:01
Lugar:

Ostrava

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Dle zákona není stanovena lhůta pro otevření elektronických nabídek v návaznosti na uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zákon nevyžaduje otevření nabídek bez zbytečného odkladu. Zadavatel je omezen povinností oznámit výběr dodavatele v zadávací lhůtě.

Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.

L

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2018