Suministros - 540943-2018

08/12/2018    S237    - - Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Ostrava: Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů

2018/S 237-540943

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
61988987
Dvořákova 7
Ostrava
701 03
Česko
Kontaktní osoba: Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, Česká 1108/18, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 596117046
E-mail: svancar@seller-moravia.eu
Kód NUTS: CZ080

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.osu.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.osu.cz/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.osu.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.osu.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby studentů – Laboratoř aplikované informatiky“

II.1.2)Hlavní kód CPV
30000000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Laboratoř aplikované informatiky. Jedná se především o následující položky:

• 3D tiskárny

• 3D skenery

• 3D projektor

• 3D kamery

• PC pracovní stanice s monitorem

• Termokamera

• Software pro 3D modelování

• Brýle pro virtuální realitu

Více v podrobnostech technické specifikace, která je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 256 575.21 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30000000
30232100
30200000
48000000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080
Hlavní místo dodání nebo plnění:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava.

II.2.4)Popis zakázky:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Laboratoř aplikované informatiky. Jedná se především o následující položky:

• 3D tiskárny

• 3D skenery

• 3D projektor

• 3D kamery

• PC pracovní stanice s monitorem

• Termokamera

• Software pro 3D modelování

• Brýle pro virtuální realitu

Více v podrobnostech technické specifikace, která je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 256 575.21 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 40
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463

II.2.14)Další informace

Projekt bude spolufinancován prostřednictvím MŠMT z prostředků EU v rámci Operačního programu

Výzkum, vývoj a vzdělávání,

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463

Název projektu "Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby výuky studentů"

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti účastníka, kdy požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti splňuje dodavatel (účastník), který předloží:

Dle § 77 odst. 1 ZZVZ

• ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Zadavatel stanovuje maximální a nepřekročitelné hodnoty jednotlivých dílčích částí plnění, a to:

Název položky /maximální jednotková cena v CZK včetně DPH

3D tiskárna 97 900,00 CZK

3D skener 121 400,00 CZK

3D projektor 244 230,00 CZK

3D kamera 88 700,00 CZK

PC pracovní stanice s monitorem 60 463,00 CZK

Termokamera 330 966,00 CZK

Software pro 3D modelování 200 000,00 CZK

Brýle pro virtuální realitu 26 000,00 CZK

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 08/01/2019
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/01/2019
Místní čas: 09:01
Místo:

Ostrava

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Dle zákona není stanovena lhůta pro otevření elektronických nabídek v návaznosti na uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zákon nevyžaduje otevření nabídek bez zbytečného odkladu. Zadavatel je omezen povinností oznámit výběr dodavatele v zadávací lhůtě.

Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.

L

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/12/2018