Suministros - 540946-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento de licitación con negociación 

Bélgica-Amberes: Productos de limpieza y pulido

2018/S 237-540946

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zorgbedrijf Antwerpen, Vereniging naar publiek recht
Ballaarstraat 35
Antwerpen
2018
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Christel Cuyt
Teléfono: +32 34316998
Correo electrónico: christel.cuyt@zorgbedrijf.antwerpen.be
Código NUTS: BE211

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zorgbedrijf.antwerpen.be

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/703/U4/2018
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Protección social

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamcontract voor het leveren van schoonmaakmiddelen en -producten

Número de referencia: 2018/072/CHC
II.1.2)Código CPV principal
39800000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.1.1

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Producten voor interieuronderhoud, wasserij, keukenonderhoud en vaatwas, schoonmaakmachines

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39800000
33711430
33741000
33741100
33741300
33760000
33763000
39291000
39514400
39525100
39525600
39525800
39525810
39713400
39713410
39713420
39713430
39831000
39831210
39832100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE211
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Diverse locaties

II.2.4)Descripción del contrato:

Zorgbedrijf Antwerpen wil een partner vinden waarbij producten voor dagelijkse en periodieke interieurreiniging besteld kunnen worden, alsook voor het handmatig wassen of wassen met een automatisch doseersysteem. Tevens dient de inschrijver een brede waaier aan te bieden van producten voor dagelijkse en periodieke reiniging betreffende alles in en rond de keuken. Ook voor de aankoop van schoonmaakmachines rekent Zorgbedrijf Antwerpen op het nodige advies en uitgebreide keuze. Het gaat om onder meer over: eenschijfsmachines, schrobzuigmachines, waterzuigers, enz.

Met andere woorden een volledige ondersteuning van het schoonmaakbeleid binnen Zorgbedrijf Antwerpen en dit alles tegen een goede prijs-kwaliteit verhouding.

De inschrijver dient alle medewerking te geven om ervoor te zorgen dat wij binnen ons vooropgestelde budget zullen blijven, dat wij steeds de juiste keuze maken en dat er opleiding gegeven wordt in functie van de noden.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 3
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Algemene schoonmaakmaterialen, toiletartikelen en handhygiëne

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39800000
33711430
33741000
33741100
33741300
33760000
33763000
39514400
39525100
39525600
39525800
39525810
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE211
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ZOrgbedrijf Antwerpen, Vereniging naar publiek recht, Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen

II.2.4)Descripción del contrato:

: Zorgbedrijf Antwerpen wil een partner vinden waarbij algemene schoonmaakmaterialen kunnen besteld worden, en dit tegen een goede prijs-kwaliteit verhouding. Het gaat om onder meer borstels, stofwisdoeken, microvezeldoeken, toiletborstels, huishoudhandschoenen, sponzen, enz.

De inschrijver dient tevens een brede waaier van artikelen voor het toilet en de dagelijkse handhygiëne te kunnen aanbieden. De inschrijver dient alle ondersteuning te kunnen aanbieden om ervoor te zorgen dat wij binnen ons vooropgestelde budget zullen blijven.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 3
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren.

2. Om de economische en financiële draagkracht van de inschrijver te kunnen bepalen, voegt de inschrijver bij zijn offerte de 3 meest recente jaarrekeningen (2015, 2016 en 2017). Indien de inschrijver niet bij wet verplicht is om een jaarrekening neer te leggen, voegt hij de meest recente balans en resultatenrekening bij zijn offerte.

Deze jaarrekening / balans en resultatenrekening zal gebruikt worden om een beknopte financiële analyse uit te voeren waarbij zeker de solvabiliteit en cash flow zal beoordeeld worden.

Bij ondernemingen die geen gezonde financiële situatie hebben waardoor een langdurige samenwerking een probleem zou kunnen vormen, kan de offerte onregelmatig worden beschouwd en worden geweerd.

Los daarvan kan de aanbestedende overheid verdere inlichtingen en documenten opvragen die zij nodig acht om de toestand van de inschrijver te beoordelen.

Wordt uitgesloten van de opdracht: de inschrijver waarvan de economische en financiële situatie van die aard is dat zij problemen laat voorzien in geval van al dan niet langdurige samenwerking met de aanbestedende overheid.

3. Staving door de kandidaat waarbij hij aantoont gedurende de laatste 3 afgesloten boekjaren over een gemiddelde jaaromzet van minstens 4 500 000,- euro te beschikken.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Het moet een recente bankverklaring zijn (maximum 1 maand oud) zonder opmerkingen van de bank.

2. De 3 meeste recente beschikbare jaarrekening of de 3 meest recente balans en resultatenrekening. Indien deze informatie niet bij de offerte wordt gevoegd, wordt de offerte ongeldig verklaard en geweerd.

3. De kandidaat moet gedurende de laatste 3 jaar over een gemiddelde jaaromzet van minstens 4 500 000,- euro beschikken.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de 5 voornaamste gelijkaardige leveringen (gelijkaardig in omzet en gamma) die de inschrijver gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht – met vermelding van:

— een beschrijving van de opdracht

— het bedrag

— de datum

— de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren

— een contactpersoon met e-mailadres en telefoonnummer

De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. Er kan door de aanbestedende overheid contact opgenomen worden met de opgegeven referenties.

2. De leverancier dient aan te geven hoe hun firma staat t.o.v. duurzaamheid en welke resultaten huidig research rond afvalbeperking of andere duurzaamheidsthema’s op welke termijn zullen opleveren.

3. Aantonen dat een geschikte technische dienst ter beschikking staat.

4. * Een geldig ISO 9001 (recente versie) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

* Een geldig ISO14001 (recente versie) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubewaking.

* Verder dient er een beschrijving worden toegevoegd van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek.

5. Zorgbedrijf Antwerpen wil via SAP S/4HANA bestellingen kunnen plaatsen één of meerdere externe WEBCATALOGEN van leveranciers. Via deze catalogus op maat van Zorgbedrijf Antwerpen, moet het mogelijk zijn om de artikels te bestellen aan de gecontracteerde prijzen.

Wij maken hiervoor gebruik van de standaard OPEN CATALOG INTERFACE. (OCI versie 4.0).

Meer informatie hieromtrent vindt u in de bijlage van deze selectieleidraad.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Minimum vijf gelijkaardige leveringen in de afgelopen 3 jaar.

2. Informatie vertrekken op maximum 2 A4 bladzijden.

3. Opgave van het aantal personen van de technische dienst dewelke verantwoordelijke zijn voor de technische interventies, preventieve service en installaties van doseerapparatuur. Informatie vertrekken op maximum 2 A4 bladzijden.

4. De inschrijver moet aantonen dat de kwaliteit en het milieu gewaarborgd wordt. Informatie vertrekken op maximum 2 A4 bladzijden.

5. De aanbieder zal via een demoplatform aantonen dat het mogelijk is dat Zorgbedrijf Antwerpen bestellingen kan plaatsen via het SAP S/4HANA systeem.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.5)Información sobre la negociación
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/01/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 22/01/2019
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Bélgica
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2018