Suministros - 540953-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bélgica-Roeselare: Inmunoglobulinas

2018/S 237-540953

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
AZ Delta vzw
0505931808
Rode-Kruisstraat 20
Roeselare
8800
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Elyn Castelein
Correo electrónico: elyn.castelein@azdelta.be
Código NUTS: BE256

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.azdelta.be

I.1)Nombre y direcciones
Sint-Andriesziekenhuis
408661691
Bruggestraat 84
Tielt
8700
Bélgica
Correo electrónico: info@sintandriestielt.be
Código NUTS: BE257

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sintandriestielt.be

I.1)Nombre y direcciones
Jan Yperman Ziekenhuis
463769668
Briekestraat 12
Ieper
8900
Bélgica
Teléfono: +32 57353535
Correo electrónico: info@yperman.net
Código NUTS: BE253

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.yperman.net

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/539/9K/2018
Puede obtenerse más información en otra dirección:
AZ Delta vzw
0505931808
Rode-Kruisstraat 20
Roeselare
8800
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Elyn Castelein
Correo electrónico: elyn.castelein@azdelta.be
Código NUTS: BE256

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.azdelta.be

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ziekenhuis
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Intraveneuze immunoglobulines

Número de referencia: AZDELTA/2018/086
II.1.2)Código CPV principal
33651520
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE256
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

AZ Delta campus Wilgenstraat apotheek, Wilgenstraat 2 te 8800 Roeselare / AZ Delta campus Torhout apotheek, Sint-Rembertlaan 2 te 8210 Torhout / Sint-Andriesziekenhui...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.4)Descripción del contrato:

De aanbestedende overheid wenst een raamovereenkomst te sluiten voor de aankoop en levering van intraveneuze immunoglobulines met een looptijd tot 30.9.2022.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit / Ponderación: 35
Criterio de calidad - Nombre: Levercondities en leverbetrouwbaarheid / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/09/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Geen

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Niet van toepassing.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. /

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De leverancier heeft een uitgewerkt beleid van farmacovigilantie. Hij zorgt voor een sluitende traceerbaarheid van het product van grondstof tot eindgebruiker. Hij beheert onder andere alle mogelijke gegevens zoals gemelde bijwerkingen of klachten en heeft een actieplan in geval van problemen die leiden tot een terugroeping en waarschuwing van de reeds behandelde patiënten. Aan de offerte wordt een beschrijving toegevoegd van dit beleid.

2. De leverancier bezorgt bij de offerte een omschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO, GMP en/of andere certificaten) dat hem in staat stelt een kwaliteitsvol product af te leveren. Hij beschrijft de keten van grondstof tot afgewerkt product bij de klant, met de gegevens van de betrokken partijen (producenten, toeleveranciers, distributeurs...) en de manier waarop audits van deze partijen georganiseerd worden. Zo moet ook aangetoond worden dat de kwaliteit van de distributie van de producten gegarandeerd is door de conformiteit aan de Guidelines on Good Distribution Practice of medicinal products for human use (GDP) of gelijkwaardig. De leverancier garandeert om steeds originele geneesmiddelen te leveren en neemt maatregelen om geen vervalste geneesmiddelen in de distributieketen toe te laten.

Dit kadert binnen de richtlijn GLD 7.1 van de accreditatienormen voor ziekenhuizen (JCI).

3. De leverancier heeft een uitgewerkt continuïteitsplan. Hierin staan de preventieve en correctieve maatregelen die de leverbetrouwbaarheid garanderen. Onder preventieve maatregelen begrijpen we o.a. forecast, opvolging verbruikscijfers en niveau van reservevoorraad.

De correctieve maatregelen staan beschreven in een noodplan in geval van onderbreking van de productie door een ramp, staking, uitvallen van een machine of andere onvoorziene omstandigheden.

Aan de offerte wordt het continuïteitsplan toegevoegd.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. /

2. /

3. /

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/01/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 07/05/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/01/2019
Hora local: 09:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank van Eerste Aanleg (arrondissement Kortrijk)
nvt
Bélgica
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

AZ Delta zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen de kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving.

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de justitiële rechter.

Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de betekening die u hierbij gedaan wordt.

AZ Delta verzoekt u haar hiervan binnen deze termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2018