Varer - 540970-2018

08/12/2018    S237

Danmark-Herning: Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne

2018/S 237-540970

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest
Postadresse: Regionshospitalet Herning, Gl. Landevej 61
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Hyllegaard
E-mail: bigm@niras.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vest.rm.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: NIRAS A/S
Postadresse: Ceres Allé 3
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Møller
E-mail: bigm@niras.dk
Telefon: +45 61557233
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

DNV-Gødstrup - Anskaffelse af containervaskere, vognvaskere og vaskedekontaminatorer til sterilcentralen (genudbud)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne - LA16 - LA09
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Midtjylland (herefter betegnet ordregiver) indbyder hermed i offentligt udbud interesserede bydende til at afgive tilbud på vareindkøb af 2 containervaskere, 2 vognvaskere og vaskedekontaminatorer jf. udbuddets kapacitetskrav. Ydelsen omfatter levering, montering, aflevering, indkøring og validering af det tilbudte udstyr på sterilcentralen på DNV-Gødstrup. Der er option på indkøb af yderligere 1 stk. 15 DIN enkeltkammermaskine, 1 sæt vaskevogne til sterilcontainere inkl. låg samt kasser inkl. låg, 1 generel indsats til vask af instrumenter, 2 MIS/MIC indsatse til vask af rørformede hulheder samt 3 transportvogne til instrumentracks.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33191100 Sterilisationsapparat
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

DNV-Gødstrup

Gødstrupvej 43, Gødstrup

7400 Herning

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland (herefter betegnet ordregiver) indbyder hermed i offentligt udbud interesserede bydende til at afgive tilbud på vareindkøb af 2 containervaskere, 2 vognvaskere og vaskedekontaminatorer jf. udbuddets kapacitetskrav. Ydelsen omfatter levering, montering, aflevering, indkøring og validering af det tilbudte udstyr på sterilcentralen på DNV-Gødstrup. Der er option på indkøb af yderligere 1 stk. 15 DIN enkeltkammermaskine, 1 sæt vaskevogne til sterilcontainere inkl. låg samt kasser inkl. låg, 1 generel indsats til vask af instrumenter, 2 MIS/MIC indsatse til vask af rørformede hulheder samt 3 transportvogne til instrumentracks.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kapacitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Tid / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på indkøb af yderligere 1 stk. 15 DIN enkeltkammermaskine, 1 sæt vaskevogne til sterilcontainere inkl. låg samt kasser inkl. låg, 1 generel indsats til vask af instrumenter, 2 MIS/MIC indsatse til vask af rørformede hulheder samt 3 transportvogne til instrumentracks.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres via Byggeweb/RIB, og udbudsmaterialet findes ved at søge på udbudsnummer TN436980 i feltet »Udbudsportal«. Der henvises til pkt. I.3) »Kommunikation«. Tilbuddet skal afleveres elektronisk i henhold til specifikationerne på Byggeweb/RIB-software, http://www.rib-software.dk

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Årlig omsætning,

— Egenkapital,

— Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Årlig omsætning:

Mindstekrav: Tilbudsgivers årlige omsætning skal i hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår være mindst 20 000 000 DKK ekskl. moms.

- Egenkapital:

Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal i hvert af de 3 seneste tilgængelige regnskabsår være positiv.

- Soliditetsgrad:

Mindstekrav: Tilbudsgivers soliditetsgrad skal i hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår være minimum 14%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav: Tilbudsgiver skal vedlægge mindst 3 referencer fra de seneste 3 år, der dokumenterer erfaring med levering, montering og idriftsætning af vaske- og desinfektionsudstyr til farmaceutisk industri og/eller offentlige eller private hospitaler og/eller den kommunale sundheds- og plejesektor.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder leverandørkontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/01/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed. Udfyldelse sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon via: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD.

Der henvises til udbudsmaterialet Konkurrencebetingelser for krav til udfyldelse af ESPD.

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt solidarisk hæftelse for alle forpligtelser. Der skal udpeges en ansvarlig befuldmægtiget tilbudsgiver, der tegner sig for alle de bydende ved tilbuddet og i det efterfølgende aftaleforhold. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD. Såfremt særskilt udfyldt ESPD ikke er afleveret for hver deltager i konsortiet, indebærer det ikke, at tilbuddet er ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed. Alternativt kan der efter ordregivers vurdering indhentes manglende ESPD. Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til bygherre. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med bygherre.

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilte ESPD’er, inkl. rubrikkerne, som fremkommer, når det angives, at den økonomiske aktør deltager i udbudsprocessen sammen med andre, for samtlige enheder.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren

Ad. pkt. IV.2.4. Data- og produktblad accepteres tillige på engelsk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverstildelingsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2018