Suministros - 540983-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Antimovo: Electricidad

2018/S 237-540983

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Dunav most Vidin—Kalafat“ AD
202623635
zh.k. „Mestnost Grinduri“, ul. 96 No. 4
s. Antimovo
3776
Bulgaria
Persona de contacto: Elisaveta Antonova
Teléfono: +359 94988180
Correo electrónico: dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg
Fax: +359 94988181
Código NUTS: BG311

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.vidincalafatbridge.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: секторен възложител
I.5)Principal actividad
Otra actividad: транспортни услуги

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на „Дунав мост Видин—Калафат“ АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени за периода 2019—2021 г.“

II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществена поръчка включва доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на общо 3 обекта, от които 2 броя, присъединени към мрежа СрН (средно напрежение — 20 kV) със собствена кабелна мрежа, и 3 обекта, присъединени към мрежа НН, за срок от 36 месеца.

Очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия средно напрежение са около 640 MWh годишно и 60 MWh годишно за обектa, присъединен към мрежа НН, или общо 700 MWh за 3-те обекта. За срока на обществената поръчка очакваното ориентировъчно (прогнозни) количество електрическа енергия за трите обекта е общо 2 000 MWh.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG311
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Видин

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на обществена поръчка включва доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на общо 3 обекта, от които 2 броя, присъединени към мрежа СрН (средно напрежение — 20 kV) със собствена кабелна мрежа, и 3 обекта, присъединени към мрежа НН, за срок от 36 месеца. Очакваното ориентировъчно (прогнозни) количество електрическа енергия средно напрежение e около 640 MWh годишно и 60 MWh годишно за обектa, присъединен към мрежа НН, или общо 700 MWh за 3-те обекта. За срока на обществената поръчка очакваното ориентировъчно (прогнозни) количество електрическа енергия за трите обекта е общо 2 000 MWh. Изпълнителят е длъжен:

— да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката и наредбите към него, както и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и разпорежданията на оператор на електрическа мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия,

— да

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 081-180780
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита но конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2018