Suministros - 541044-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Tiendas de campaña

2018/S 237-541044

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Polonia
Persona de contacto: Kinga Czernik
Correo electrónico: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261815093
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa namiotów technicznych

Número de referencia: D/152/2018
II.1.2)Código CPV principal
39522530
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa namiotów technicznych w ilości 50 sztuk. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, które zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 744 500.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

2.RBLog Skład Warszawa, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa namiotów technicznych w ilości 50 sztuk. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, które zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie była jedynym kryterium oceny ofert

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

a) Ograniczone zasoby namiotów technicznych w SZ RP;

b) Pilność zakupu – namioty techniczne niezbędne są do zabezpieczenia czołgów Leopard 2A5/2A5 przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych w okresie zimowym. Zakup musi zostać zrealizowany przed okresem zimowym. W przypadku braku dostawy do użytkownika przedmiotowych namiotów może dojść do uszkodzeń elektroniki oraz układów optycznych ww. czołgów. Aktualnie użytkownik czołgów (1. BPanc nie posiada infrastruktury garażowej oraz żadnej innej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 164-374036
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 664/08/5/2018
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa namiotów technicznych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Rekord Hale Namiotowe Sp. z o.o.
Wrocław
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 750 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 744 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 10 dni. 2. Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 15 dni. 3 Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni. 4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018