Suministros - 541047-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Aparatos para radiología

2018/S 237-541047

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37
Olsztyn
10-228
Polonia
Persona de contacto: Magdalena Jeleniewska
Teléfono: +48 895398297
Correo electrónico: przetargi@poliklinika.net
Fax: +48 895398218
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.poliklinika.net

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pracowni RTG

Número de referencia: ZPZ-41/09/18
II.1.2)Código CPV principal
33111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pracowni RTG.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dostawę cyfrowego aparatu RTG do diagnostyki obrazowej i wyposażenia;

b) sporządzenie projektu instalacji;

c) sporządzenie projektu ochrony radiologicznej dla zainstalowanego aparatu RTG;

d) wykonanie robót adaptacyjnych, w tym robót wykończeniowych, dostosowujących pomieszczenia Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej Zamawiającego do warunków instalacji oferowanego urządzenia i obowiązujących przepisów prawa. Wykonanie robót adaptacyjnych nastąpi z uwzględnieniem projektu instalacji aparatu RTG Wykonawcy oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiającego. Roboty adaptacyjne, zwane dalej również robotami budowlanymi, obejmują także wymianę aparatu ICONOS i jego utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 212 882.15 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45215140
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dostawę cyfrowego aparatu RTG do diagnostyki obrazowej i wyposażenia;

b) sporządzenie projektu instalacji;

c) sporządzenie projektu ochrony radiologicznej dla zainstalowanego aparatu RTG;

d) wykonanie robót adaptacyjnych, w tym robót wykończeniowych, dostosowujących pomieszczenia Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej Zamawiającego do warunków instalacji oferowanego urządzenia i obowiązujących przepisów prawa. Wykonanie robót adaptacyjnych nastąpi z uwzględnieniem projektu instalacji aparatu RTG Wykonawcy oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiającego. Roboty adaptacyjne, zwane dalej również robotami budowlanymi, obejmują także wymianę aparatu ICONOS i jego utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

2. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie będący aparatem „demo”, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r. Musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń rekondycjonowanych. Dostarczone urządzenia muszą być wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych.

3. Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem realizacji zamówienia tj. pomieszczeniami przeznaczonymi na montaż diagnostycznej aparatury medycznej oraz posadowienia systemu zgodnie ze standardami dla tego typu pracowni RTG.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: formularz wymaganych parametrów technicznych i użytkowych (załącznik nr 2), Program Funkcjonalno-Użytkowy (załącznik nr 3) oraz wzór umowy (załącznik nr 6).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 2b pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 15 dni. Zastosowanie skróconego terminu składania ofert spowodowane jest pilną potrzebą zakupu aparatury medycznej oraz wynikającej z tego faktu konieczności wykorzystania środków z dotacji celowej budżetu państwa, otrzymanej z MSWiA. W związku z otrzymaną promesą środków finansowych dotacji celowej pochodzących z MSWiA na zakup cyfrowego aparatu RTG do diagnostyki obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń oraz koniecznością realizacji zakupu do końca roku 2018 r. a specyfiką zakupu urządzenia medycznego wystąpiła pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert. W świetle powyższych przepisów Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt. 2 w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup cyfrowego aparatu RTG do diagnostyki obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń i skrócić termin składania ofert do 20 dni.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 195-440846
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Przetarg nieograniczony na dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pracowni RTG

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
Warszawa
03-821
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 097 010.07 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 212 882.15 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Określa wzór umowy - załącznik do SIWZ

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę - 10 000,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia JEDZ (wstępne oświadczenia) oraz dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1-6 oraz 9 i 10 Rozporządzenia Ministra rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia JEDZ. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych wyżej dokumentów oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu na potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom Zamawiającego, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018