Suministros - 541051-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Gorzów Wielkopolski: Aceites lubricantes y agentes lubricantes

2018/S 237-541051

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
ul. Kwiatowa 10
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polonia
Persona de contacto: Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Teléfono: +48 957381491
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl
Fax: +48 957381495
Código NUTS: PL43

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.lubuska.policja.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup wraz z dostawą olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych dla KWP w Gorzowie Wlkp. – Powtórzenie

Número de referencia: ZP-8.1/18
II.1.2)Código CPV principal
09211000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup wraz z dostawą olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych dla KWP w Gorzowie Wlkp. – Powtórzenie.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy.

3. Przewidywane ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy stanowiące przedmiot zamówienia są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości asortymentu wymienionego w zał. nr 1 do SIWZ w granicach podanych ilości poszczególnego asortymentu przy zachowaniu oferowanej przez Wykonawcę wartości oferty brutto (wynagrodzenia umownego brutto).

4. Zamawiany asortyment stanowiący przedmiot zmówienia musi mieścić się w minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 062 313.42 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09211100
09211400
09211650
09211600
24961000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

a) Stacja Obsługi Transportu KWP, ul. Wróblewskiego 4, Gorzów Wielkopolski, POLSKA.

b) Stacja Obsługi Transportu KWP, ul. Batorego 90, Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Zakup wraz z dostawą olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych dla KWP w Gorzowie Wlkp. – Powtórzenie”.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy.

3. Przewidywane ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy stanowiące przedmiot zamówienia są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości asortymentu wymienionego w zał. nr 1 do SIWZ w granicach podanych ilości poszczególnego asortymentu przy zachowaniu oferowanej przez Wykonawcę wartości oferty brutto (wynagrodzenia umownego brutto).

4. Zamawiany asortyment stanowiący przedmiot zmówienia musi mieścić się w minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Wymagane jest, aby asortyment stanowiący przedmiot zamówienia był dostarczany fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz gatunku pierwszego, wyprodukowany w okresie maksymalnie 12-miesięcy przed datą dostawy, oraz posiadał minimum 12-miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia jego odbioru przez Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.

7. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie zamawianego asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia umieszczone były następujące informacje:

a) nazwa asortymentu;

b) pojemność;

c) data produkcji;

d) nazwa producenta.

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej w dniu pierwszej dostawy danego asortymentu dostarczył kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego – zgodnie z Ustawą z dnia 25.2.2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2018 poz. 143).

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę charakterystyki nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim.

10. Wykonawca dostarczy zamówione ilości zamawianego asortymentu na własny koszt i ryzyko, zorganizowanym przez siebie transportem, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca dostawy.

11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonego asortymentu na docelowy magazyn, własnymi siłami i na własny koszt.

12. Realizacja dostaw przebiegać będzie etapowo, w miarę potrzeb Zamawiającego.

13. Termin dostawy przedmiotu zamówienia/asortymentu bezpośrednio do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie maksymalnie w terminie 3 dni roboczych (pn-pt, bez sobót i niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 14:00, licząc od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie lub faksem/e-mailem.

14. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie na wniosek Zamawiającego) odbiór asortymentu będącego przedmiotem zamówienia osobiście przez Zamawiającego.

15. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia, gwarancji, rękojmi, terminu i zasad płatności zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ „Projekt Umowy”.

16. Ze względu na dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: Maksymalna wartość umowy zamknie się w kwocie ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy. Ze względu na sukcesywny sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego, dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80 % wynagrodzenia brutto umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia kwoty umowy.

2. Prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie niniejszej umowy kształtującej warunki realizacji opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi więc zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją niniejszej umowy poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Termin wykonania zamówienia

a) 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

b) Wykorzystanie „Wartości brutto umowy” przed terminem obowiązywania umowy skutkuje jej wygaśnięciem.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 159-364106
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Umowa nr 30/ZP/2018
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Proauto Sp. z o.o.
ul. Łukasińskiego 134
Szczecin
71-215
Polonia
Código NUTS: PL42
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 215 804.86 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018