Suministros - 541052-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura

2018/S 237-541052

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8
Warszawa
00-613
Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Kolanko
Teléfono: +48 224902902
Correo electrónico: przetargi@tdt.gov.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tdt.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Dozór techniczny w zakresie transportu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa i wdrożenie urządzeń sieciowych i wyposażenia serwerowni zapasowej oraz systemu kontroli dostępu do sieci LAN i WIFI

Número de referencia: ZP 27/2018
II.1.2)Código CPV principal
30233000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci bezprzewodowej spełniającej minimalne wymagania funkcjonalne Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ;) wraz z dostawą

Dostawą urządzeń sieciowych i wyposażenia serwerowni zapasowej oraz systemu kontroli dostępu do sieci LAN i sieci bezprzewodowej oraz ich wdrożenie.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 3 233 424.00 PLN / Oferta más elevada: 3 233 424.00 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000
48822000
72222300
72253200
72265000
80510000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) rozbudowa sieci bezprzewodowej spełniającej minimalne wymagania funkcjonalne Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ;)

2) dostawa urządzeń sieciowych i wyposażenia serwerowni zapasowej oraz systemu kontroli dostępu do sieci LAN i sieci bezprzewodowej spełniających minimalne wymagania funkcjonalne Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ);

3) wdrożenie urządzeń sieciowych i wyposażenia serwerowni zapasowej oraz systemu kontroli dostępu do sieci LAN i WiFi spełniających minimalne wymagania funkcjonalne Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ);

4) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu projektu wykonawczego zgodnie z wymaganiami OPZ;

5) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami OPZ;

6) przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia użytkowników zaoferowanego Systemu zgodnie z wymaganiami OPZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Rozszerzony serwis/gwarancja / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowa osoba / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 200-454025
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa i wdrożenie urządzeń sieciowych i wyposażenia serwerowni zapasowej oraz systemu kontroli dostępu do sieci LAN i WIFI

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Eversys Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146C
Warszawa
02-305
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 703 633.90 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 628 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Procedura odwrócona – Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

1) Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), w tym nie bada wstępnych oświadczeń Wykonawców, składanych na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej również formularz JEDZ lub oświadczenie wstępne JEDZ;

2) Zamawiający wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, dokona oceny podmiotowej Wykonawcy pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. zbada oświadczenie wstępne JEDZ, a następnie zażąda przedłożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 4 niniejszego rozdziału;

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Forma wadium.

Wadium może być wniesione wyłącznie w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj:

Pieniądzu;

Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

Gwarancjach bankowych;

Gwarancjach ubezpieczeniowych;

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

Termin i miejsce wniesienia wadium.

1) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert;

2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr:

43 1130 1017 0020 1237 5820 0004

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Zaznaczając w tytule przelewu: „Wadium w postępowaniu nr: ZP 27/2018

Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa i wdrożenie urządzeń sieciowych i wyposażenia serwerowni zapasowej oraz systemu kontroli dostępu do sieci LAN i WIFI

Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu powinien być załączony do oferty w osobnej kopercie. Oprócz oryginału ww. dokumentu do oferty należy przedłożyć jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Przedmiotowy dokument winien być sporządzony w języku polskim;

Z dokumentu wadium wniesionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp, powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od pierwszego żądania Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % od wartości zamówienia w PLN brutto.

Zabezpieczenie może być wniesione wyłącznie w jednej lub kilku formach tj:

Pieniądzu;

Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

Gwarancjach bankowych;

Gwarancjach ubezpieczeniowych;

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ust. 6 pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018