Suministros - 541068-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Instrumentos y aparatos médicos diversos

2018/S 237-541068

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
357207664
ul. Prądnicka 35-37
Kraków
31-202
Polonia
Persona de contacto: Gabriela Zdziech, Łukasz Grüner
Teléfono: +48 122578291
Correo electrónico: zamowienia@narutowicz.krakow.pl
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.narutowicz.krakow.pl

Dirección del perfil de comprador: www.narutowicz.krakow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II

Número de referencia: ZP/43/2018
II.1.2)Código CPV principal
33190000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II. Zamówienie podzielone jest na 3 części.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 105 710.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 9 - Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego - Magazyn Szpitalny lub miejsce wskazane przez Zamawiającego - dla wszystkich zadań częściowych.

II.2.4)Descripción del contrato:

Według załącznika numer 1 oraz 1.9 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium wynosi: 1 050,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 16 - System do planowania zabiegów ortopedycznych wraz ze stacją diagnostyczną

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego - Magazyn Szpitalny lub miejsce wskazane przez Zamawiającego - dla wszystkich zadań częściowych.

II.2.4)Descripción del contrato:

Według załącznika numer 1 oraz 1.16 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na oprogramowanie (wsparcie techniczne) / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na monitor medyczny / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na zestaw komputerowy / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium wynosi: 2 100,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 17- Półka dyskowa wraz z dyskami do rozbudowy macierzy systemu PACS

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego - Magazyn Szpitalny lub miejsce wskazane przez Zamawiającego - dla wszystkich zadań częściowych.

II.2.4)Descripción del contrato:

Według załącznika numer 1 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium wynosi: 420,00 PLN

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Szpital otrzymał pismo informujące o przesunięciu środków na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych. Planowany termin zabezpieczenia środków to koniec września br. Występuje konieczność rozliczenia dotacji do 15.12.2018 r. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia czego Zamawiający biorąc pod uwagę okoliczności nie mógł przewidzieć. Przyznanie dotacji w takim czasie i potrzeba jej szybkiego rozliczenia, mimo usilnych starań Zamawiającego nie pozwoli na przeprowadzenie postępowania, w którym termin składania ofert wynosi 40 dni

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 199-450764
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Pakiet 9 - Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Konkret Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. jawna
Chełmno
86-200
Polonia
Código NUTS: PL61
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 35 349.76 PLN
Valor total del contrato/lote: 34 444.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 16
Denominación:

Pakiet 16 - System do planowania zabiegów ortopedycznych wraz ze stacją diagnostyczną

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ResQmed Sp. z o.o.
ul. Narciarska 30/45
Kraków
31-579
Polonia
Código NUTS: PL213
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 72 407.41 PLN
Valor total del contrato/lote: 71 266.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 17
Denominación:

Pakiet 17- Półka dyskowa wraz z dyskami do rozbudowy macierzy systemu PACS

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od daty przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały określone winny sposób.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018