Suministros - 541069-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Ordenadores portátiles

2018/S 237-541069

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa nr 2305
ul. Marsa 80
Warszawa
04-520
Polonia
Persona de contacto: Jednostka Wojskowa nr 2305
Teléfono: +48 261895025
Correo electrónico: 2305.zamowienia@ron.mil.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.mon.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Wojskowa jednostka budżetowa
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wzmocnionych terminali transmisji danych

Número de referencia: ZP-46/2018
II.1.2)Código CPV principal
30213100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa wzmocnionych terminali transmisji danych w ilości 40 kpl. spełniających wymagania określone w Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 798 200.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL9
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa fabrycznie nowych, przenośnych, wzmocnionych terminali transmisji danych w ilości 20 kpl. spełniających wymagania określone w Części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL9
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa fabrycznie nowych, przenośnych, wzmocnionych terminali transmisji danych w ilości 20 kpl. spełniających wymagania określone w Części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 200-453989
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Część 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
GISS Sp. z o.o.
ul. Kościuszkowców 63
Warszawa
04-545
Polonia
Código NUTS: PL9
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 399 100.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Część 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
GISS Sp. z o.o.
ul. Kościuszkowców 63
Warszawa
04-545
Polonia
Código NUTS: PL9
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 399 100.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

1) dla części nr 1 – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100).

2) dla części nr 2 – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysiąc złotych i 00/100).

2. Termin, o którym mowa w pkt IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - oznacza termin związania ofertą wynoszący 60 dni.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Na potwierdzenie wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy zobowiązani będą przestawić JEDZ oraz oświadczenia i dokumenty o których mowa w § 5 pkt 1) 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

Zamówienia.

1. Na ofertę składają się wypełnione następujące dokumenty i załączniki:

1) Dokumenty i oświadczenia wymagane na etapie składania ofert (ponumerowane i parafowane na każdej stronie):

a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają wspólnie jeden „Formularz ofertowy”.

b) Oświadczenie wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie JEDZ). Wykonawcy występujący wspólnie, składają oświadczenie wspólnie lub każdy samodzielnie w swoim zakresie.

c) Dowód wniesienia wadium.

d) Pełnomocnictwo - przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów.

e) W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt wyszczególniony w ofercie odpowiada co najmniej wymaganiom określonym w Części nr III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda karty katalogowej producenta oferowanego wyrobu (produktu) lub każdego innego dokumentu wydanego przez producenta lub instytucję badawczą potwierdzającego w sposób obiektywny parametry oferowanego wyrobu (produktu).

f) Dokładne dane referencyjne oraz adres internetowy i wydający je urząd lub organ „odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej” (bezpłatną i ogólnodostępną bazę danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) lub ksero tego dokumentu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp - przysługują środki ochrony prawnej – na zasadach określonych w art. 180-198 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wydane w wyniku wniesienia odwołania - stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Zasady wnoszenia odwołania oraz skargi do Sądu – w tym w szczególności terminy, forma, tryb, sposób, organy właściwe do wniesienia – zostały opisane w art. 180-198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018