Tjenesteydelser - 541130-2022

04/10/2022    S191

Danmark-Odense: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2022/S 191-541130

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: MedCom
CVR-nummer: 26 91 99 91
Postadresse: Forskerparken 10
By: Odense M
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5230
Land: Danmark
Kontaktperson: Peder Illum
E-mail: pi@medcom.dk
Telefon: +45 65432030
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.medcom.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=342112&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=342112&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift og vedligeholdelse af Sundhedsdatanettet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sundhedsdatanettet er et fællesoffentligt lukket og sikret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor for både offentlige og private parter. Sundhedsdatanettet binder lokale, sikrede net sammen i en fælles infrastruktur via Sundhedsdatanettets knudepunkt (SDX).

Dette udbud vedrører en transformation af det eksisterende netværk til en SD-WAN infrastruktur som skal kunne fungere på de datalinjer, som de tilsluttede allerede selv har anskaffet, hvormed Sundhedsdatanettet for de tilsluttede parter vil fremstå som et krypteret, fully meshed, virtuelt netværk. SD-WAN infrastrukturen skal kunne fungere sammen med aftalesystemet for at kunne transportere data i overensstemmelse med de aftaler de tilsluttede parter har indgået heri. Aftalesystemet er ikke en del af dette udbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32422000 Netkomponenter
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72315200 Drift af datanetværk
72511000 Tjenesteydelser i forbindelse med netstyringsprogrammel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Odense M

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sundhedsdatanettet er et fællesoffentligt lukket og sikret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor for både offentlige og private parter. Sundhedsdatanettet binder lokale, sikrede net sammen i en fælles infrastruktur via Sundhedsdatanettets knudepunkt (SDX). Sundhedsdatanettet leverer digital understøttelse til operatører af væsentlige tjenester i sundhedssektoren, som er omfattet af den nuværende lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester (NIS) og den kommende NIS2-lov. Sundhedsdatanettet består i dag af datalinjer og aktivt netværksudstyr. Desuden er der til Sundhedsdatanettet en række støttesystemer, herunder aftalesystemet, hvori parter tilsluttet Sundhedsdatanettet udstiller services og indgår aftaler om adgange til udstillede services.

Dette udbud vedrører en transformation af det eksisterende netværk til en SD-WAN infrastruktur som skal kunne fungere på de datalinjer, som de tilsluttede allerede selv har anskaffet, hvormed Sundhedsdatanettet for de tilsluttede parter vil fremstå som et krypteret, fully meshed, virtuelt netværk bl.a. baseret på netværkskomponenter, som købes som en del af leverancen. SD-WAN infrastrukturen skal kunne fungere sammen med aftalesystemet for at kunne transportere data i overensstemmelse med de aftaler de tilsluttede parter har indgået heri. Aftalesystemet er ikke en del af dette udbud. SD-WAN infrastrukturen skal kunne understøtte tilsluttede parters adgang til at have overblik over driftstilstanden på de udbudte services samt over trafikken på egne aftaler. Leverandøren skal som SPOC kunne gennemskue det samlede netværksbillede og være med til at løse evt. fejl i Sundhedsdatanettet hurtigt i samarbejde med både tilsluttede parter, deres netværksleverandører, aftalesystemleverandøren og MedCom.

Leverandøren skal også kunne levere kvalitativ support hurtigt til de tilsluttede parters it-funktioner og også være klar til en pædagogisk support hvis en slutbruger skulle kontakte SPOC'en.

Leverandøren skal kunne tage ansvar for, at alle tilsluttede parter migreres til det nye netværk i overensstemmelse med den overordnede tidsplan og i samme periode at kunne håndtere nye tilslutninger smidigt og hurtigt med robuste leverancer af det nødvendige netværksudstyr.

Ydelsen skal leveres i compliance med de krav der stilles i ISO 27001 eller tilsvarende.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges to gange af 12 måneder, hvormed den maksimale forlængelse udgør 24 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver forventer at udvælge 3 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 3 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er angivet nedenfor.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de tjenesteydelser, som aftalen vedrører. Referencer angivet i ESPD’et vil danne grundlag for udvælgelsen. Der må maksimalt anføres fem (5) referencer, jf. punkt III.1.3).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af drift, vedligehold og support af SD-WAN netværk af sammenlignelig størrelse og kompleksitet.

I vurderingen af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala 1-5 baseret på i hvor høj grad ansøgerens leverancer dokumenterer relevant erfaring med drift, vedligeholdelse og support af SD-WAN, der er sammenlignelige med den udbudte ydelse, jf. II.1.4) og II 2.4).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det skal der fremlægges:

Årsrapporter for de seneste disponible regnskabsår eller uddrag heraf.

Baserer virksomheden sig på andre enheders formåen skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en samlet årsomsætning på mindst DKK 20 mio. i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af ydelser, leverancen vedrører, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen, dato for leverancen samt navn på kunden.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre virksomheder eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Angiver ansøger flere end 5 referencer, vil ordregiver kun forholde sig til de fem referencer, der er angivet først i ansøgers ESPD.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet. Inden tildelingsbeslutning skal tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt til, fremlægge bevis for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde mhp. at få attesteret referencens rigtighed.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er medtaget krav om samfundsansvar og arbejdsklausul. Der henvises til udbuddets bilag 19.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/11/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen til, at ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i delaftaler er, at ordregiver ikke vurderer, at det vil være praktisk muligt at opdele kontrakten i delkontrakter og en opdeling af kontrakten vil indebære en betydelig risiko for ordregiver. Desuden vil en opdeling af kontrakten samlet gøre indkøbet af ydelsen dyrere, idet ordregiver ikke vil kunne opnå markedsmæssige rabatter.

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. punkt I.3).

Ad punkt II.2.5) bemærkes, at underkriterierne pris og kvalitet er nærmere uddybet i udbudsmaterialet og der henvises hertil.

Såfremt ansøgningen indeholder flere versioner af det samme dokument, vil den seneste uploadede version være den gældende.

Al kommunikation ifm. udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål vedrørende prækvalifikationen stilles senest den 24. oktober 2022.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, samt § 134 a og § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 5 og nr. 6, nævnte forhold. Ordregiver gør opmærksom på, at den nationale udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a er gældende for dette udbud.

ESPD findes via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 5 og nr. 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med Udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til Udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3.

Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Oplysninger herfra kan fremsendes efter anmodning.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive forlængelser.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af bevilling. Ordregiver tager forbehold for at annullere udbuddet, såfremt priserne i udbuddet overstiger ordregivers bevillingsmæssige hjemmel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/09/2022