Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Dodávky - 541131-2019

15/11/2019    S221    Európska komisia - Dodávky - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Nemecko-Karlsruhe: Dodávka rukavíc na použitie v manipulačných boxoch

2019/S 221-541131

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 209-509016)

Právny základ:

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.G.1 – Strahlenschutz und Sicherheit and JRC Standorten
Poštová adresa: PO Box 2340
Mesto/obec: Karlsruhe
Kód NUTS: DE12
PSČ: 76125
Štát: Nemecko
Kontaktná osoba: Abteilung Auftragsvergabe
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka rukavíc na použitie v manipulačných boxoch

Referenčné číslo: JRC/KRU/2019/OP/3590
II.1.2)Hlavný kód CPV
35113210
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Spoločné výskumné centrum Karlsruhe plánuje prideliť zmluvu o dodávke rukavíc na použitie v manipulačných boxoch s vnútorným priemerom rukavicových krúžkov v rôznych vyhotoveniach.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/11/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 209-509016

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 03/12/2019
Miestny čas: 16:30
má byť:
Dátum: 16/12/2019
Miestny čas: 16:30
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 04/12/2019
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 17/12/2019
Miestny čas: 09:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: