Suministros - 541138-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Bełchatów: Energía solar

2018/S 237-541138

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Bełchatów
ul. Kościuszki 13
Bełchatów
97-400
Polonia
Persona de contacto: Bożena Wieczorek
Teléfono: +44 6325211
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@ugbelchatow.pl
Fax: +44 6326854
Código NUTS: PL71

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ugbelchatow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż i uruchomienie kompletów zestawów fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bełchatów”

Número de referencia: IZ.271.15.2018
II.1.2)Código CPV principal
09330000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie 7 kpl. zestawów fotowoltaicznych,

Zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Bełchatów. Instalacje fotowoltaiczne będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne użytkownika.

2. Projektowana instalacja będzie pracowała w systemie off-grid, przewiduje się zamontowanie licznika jednokierunkowego.

3. Ostateczny dobór i rozwiązania techniczne należy przewidzieć na etapie projektowania, uwzględniając możliwości lokalizacyjne i przyłączeniowe.

4. W przypadku, gdyby bilansowanie roczne nie będzie możliwe dla Użytkowników (należy zastosować system zabezpieczający przed wprowadzeniem energii do sieci elektroenergetycznej, który uniemożliwi osiąganie zysków z instalacji PV). Po stronie Wykonawcy zostaje wybór rozwiązania, dobór elementów układu zapobiegającego oddaniu energii do sieci elektroenergetycznej.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 153 810.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331200
09332000
71220000
45223200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Bełchatów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie 7 kpl. zestawów fotowoltaicznych,

Zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Bełchatów. Instalacje fotowoltaiczne będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne użytkownika.

2. Projektowana instalacja będzie pracowała w systemie off-grid, przewiduje się zamontowanie licznika jednokierunkowego.

3. Ostateczny dobór i rozwiązania techniczne należy przewidzieć na etapie projektowania, uwzględniając możliwości lokalizacyjne i przyłączeniowe.

4. W przypadku, gdyby bilansowanie roczne nie będzie możliwe dla Użytkowników (należy zastosować system zabezpieczający przed wprowadzeniem energii do sieci elektroenergetycznej, który uniemożliwi osiąganie zysków z instalacji PV). Po stronie Wykonawcy zostaje wybór rozwiązania, dobór elementów układu zapobiegającego oddaniu energii do sieci elektroenergetycznej. Nie przewiduje się magazynowania energii w akumulatorach.

5. Z uwagi na powyższe dostawy przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, warunków technicznych, zgłoszeń niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji prac budowlanych.

b) Uzyskanie map do celów projektowych / uzyskanie map do celów lokalizacyjnych – jeżeli specyfikacja instalacji tego wymaga.

c) Opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmującej budowę instalacji fotowoltaicznej, instalacji elektrycznej związanej z wykonaniem w/w instalacji oraz robót towarzyszących koniecznych do wykonania,

d) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót – jeśli specyfika instalacji tego wymaga.

e) Wykonanie montażu instalacji w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

f) Wykonanie instrukcji korzystania z zamontowanych urządzeń.

g) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie

I przekazanie do lokalnego zakładu energetycznego wniosków o zainstalowanie jednokierunkowych liczników energii elektrycznej.

h) Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników montowanych urządzeń w zakresie sposobu ich użytkowania oraz przygotowanie i przekazanie w wersji papierowej instrukcji obsługi i eksploatacji.

i) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego.

j) Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.

6. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

a) Wymaga się złożenia 2 kompletnych egzemplarzy projektów u Zamawiającego,

b) Każdy projekt powinien zawierać: niezbędne pozwolenie/zgłoszenie, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiar robót,

c) Projekty powinny być skompletowane, spięte w segregatorach i złożone na potrzeby Zamawiającego w 2 egz.,

d) Wszelkie dokumenty powinny być złożone również na płycie CD w formacie pdf i przekazane Zamawiającemu w 1 egz.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi na panele fotowoltaiczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi na inwerter / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0054/16-00

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 164-375861
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

„Opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż i uruchomienie kompletów zestawów fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bełchatów”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
piTERN Sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8
Wysogotowo
62-081
Polonia
Correo electrónico: info@pitern.pl
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 153 810.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 606 981.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

piTERN Sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo, POLSKA - cena oferty: 746 586,63 PLN brutto, liczba uzyskanych punktów: 100,00. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, biorąc pod uwagę kryteria opisane w SIWZ. Punktacja przyznana ofercie: kryterium „cena” – 60,00 pkt., kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi na panele fotowoltaiczne” – 20,00 pkt., kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi na inwerter”. Łącznie – 100,00 pkt.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +22 4587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018