Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 541139-2019

15/11/2019    S221

Danmark-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 221-541139

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Andelsboligforening - Søtoften afd. 47
Postadresse: Adelgade 106
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Ole Høi Sørensen
E-mail: ohs@sab-net.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sab-net.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentrepriseudbud afd. 47 Søtoften, Skanderborg

Sagsnr.: 15770
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter opførelse af 2 boligblokke i 2-4 etager, bestående af 58 familieboliger (i alt ca. 4 900 m2), beliggende på Søtoften, Skanderborg. Projektet udbydes i totalentreprise.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Søtoften, Skanderborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det kan oplyses, at de er tale om et begrænset udbud.

Der henvises til udbudsbetingelserne.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

http://www.rib-software.dk

Bemærk: Udbudsmaterialet vil først være tilgængelig når udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. Det samme gør sig gældende for TN-nummeret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/12/2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de 3 senest afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Samlet omsætning,

— Soliditetsgrad i procent,

— Egenkapital.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for gennemsnittet af de 3 seneste afsluttede regnskabsår:

A Samlet omsætning: Minimum 100 000 000 Dkk,

B Soliditetsgrad i procent: Minimum 15%,

C Egenkapital: Minimum 15 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende:

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver.

Med formuleringen "sammenlignelige opgaver" sigtes der primært på:

- er gennemført som totalentreprise (gælder for totalentreprenør),

- nybyggeri af almene boliger,

- er etagebyggeri.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne påvise mindst 1 reference på varetagelse af totalentreprise i forbindelse med almene projekter (renovering, ombygning af boliger eller nybyggeri).

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABT18 er gældende med de præciseringer, tilføjelser og ændringer, der følger af aftalegrundlaget. Særlige krav om sikkerhedsstillelse fremgår af udbudsmaterialet.

Projektet omfatter almene boliger, totalentreprenøren skal således medvirke til at sikre, at de særlige krav, der gælder ved alment byggeri, overholdes.

Krav til sociale klausuler og arbejdsklausuler fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2019