TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 541155-2022

04/10/2022    S191

Netherlands-Veldhoven: Tree pruning and hedge trimming

2022/S 191-541155

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Bizob
National registration number: 482173060
Postal address: Meiveld 1
Town: Veldhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5501 KA
Country: Netherlands
Contact person: Joris Holman
E-mail: j.holman@bizob.nl
Telephone: +31 612962573
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207161
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207161
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

cyclisch onderhoud bomen

Reference number: BIZOB-2022-VEL-JHO-00768
II.1.2)Main CPV code
77340000 Tree pruning and hedge trimming
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Snoeiwerkzaamheden bomen

b. Verwijderen bomen

c. Verwijderen stobben

d. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden

e. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

Werkzaamheden ten aanzien van eikenprocessierups zijn onder voorbehoud. Gedurende de contractperiode van 4 jaar worden er naar verwachting 4 deelopdrachten verstrekt. Per deelopdracht wordt door opdrachtgever bekeken of en hoeveel bomen aan de deelopdracht worden toegevoegd voor de aannemer.

Belangrijkste plaats van uitvoering: de gemeente Veldhoven. 

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77341000 Tree pruning
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Veldhoven

II.2.4)Description of the procurement:

Werkzaamheden ten aanzien van eikenprocessierups zijn onder voorbehoud. Per deelopdracht wordt gekeken of en hoeveel bomen aan de deelopdracht worden toegevoegd voor de aannemer. 

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Er worden 2 kwalitatieve criteria door de aanbestedende dienst beoordeeld:

- plan van aanpak Handboek Bomen 2022 (of gelijkwaardig)

- totaaltelling van het document "inschrijfbiljet brandstof"

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

De inschrijver beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding worden de navolgende bewijsstukken opgevraagd.

Referenties

De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin bomen zijn onderhouden op basis van Handboek Bomen (of gelijkwaardig) voor een bedrag van tenminste € 180.000 voor één opdrachtgever binnen een periode van 12 maanden. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gevraagd de referentieverklaring in te vullen en ondertekenen die als bijlage bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgever van de ingediende referentie.

Kwaliteitsmanagement

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (bijvoorbeeld ISO 9001), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

Veiligheid

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem (VCA*, VCA**, VCA P of ge-lijkwaardig), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

CO2-prestatieladder

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd CO2-managementsysteem (CO2-Prestatieladder minimaal niveau 3) of gelijkwaardig. De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden

bij het reduceren van CO2 en kosten binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten . Van de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

De opdrachtnemer is verplicht om 55 van de aanneemsom (exclusief btw) in te zetten voor Social return binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2022
Local time: 11:00
Place:

n.v.t.

Information about authorised persons and opening procedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen binnen twee werkdagen een proces verbaal van opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/09/2022