Suministros - 541185-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Clips, suturas y ligaduras

2018/S 237-541185

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po akusherstvo i ginekologiya „Maychin dom“ EAD
000662769
ul. „Zdrave“ No. 2
Sofiya
1431
Bulgaria
Persona de contacto: Stefka Vacheva
Teléfono: +359 885202304/+359 29172499
Correo electrónico: sbalag.maichindom@abv.bg
Fax: +359 29520305
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.maichindom.com

Dirección del perfil de comprador: www.maichindom-tenders.com

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на хирургичен шевен материал.

II.1.2)Código CPV principal
33141120
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на хирургичен шевен материал (хирургични консумативи) за срок от 12 месеца по 2 обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации към документацията за участие.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 171 391.44 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Хирургични конци

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141126
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД

II.2.4)Descripción del contrato:

Съгласно техническа спецификация — приложение № 1а, по групи и номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описани технически характеристики, единична мярка и съответното за нея количество с оглед на предназначението им. Техническата спецификация включва 35 вида хирургични конци, разпределени в 6 (шест) групи.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Качество / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Крайният срок на договора за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но за не повече от 2 (два) месеца, и при спазване на общата договорена стойност.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Възложителят има право при необходимост с оглед фактическите потребности на оперативната дейност да променя едностранно прогнозните (планираните) количества по отделните номенклатури от спецификацията в рамките на договорената стойност.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Игли за хирургичен шевен материал

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141128
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД

II.2.4)Descripción del contrato:

Съгласно техническа спецификация — приложение № 1b, по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описани технически характеристики, единична мярка и съответното за нея количество. Техническата спецификация включва 16 вида хирургични игли.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Качество / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Крайният срок на договора за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но за не повече от 2 (два) месеца, и при спазване на общата договорена стойност.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Възложителят има право при необходимост с оглед фактическите потребности на оперативната дейност да променя едностранно прогнозните (планираните) количества по отделните номенклатури от спецификацията в рамките на договорената стойност.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 141-322600
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2500-Д-67
Lote nº: 1
Denominación:

Хирургични конци

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Вега Медикал ЕООД
201090465
бул. България № 109
София
1404
Bulgaria
Teléfono: +359 29714008
Correo electrónico: vodenicharova@vegamedical.bg
Fax: +359 29712085
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 54 479.40 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2500-Д-68
Lote nº: 1, 2
Denominación:

Хирургични конци, игли за хирургичен шевен материал

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Бикомед ООД
130421337
бул. Цар Борис III № 201А
София
1618
Bulgaria
Teléfono: +359 29553695
Correo electrónico: op@bikomed.net
Fax: +359 29552012
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 832.44 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2500-Д-69
Lote nº: 1
Denominación:

Хирургични конци

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Рей Медикъл ЕООД
201682755
ул. Велчо Атанасов № 12
София
1505
Bulgaria
Teléfono: +359 24921389
Correo electrónico: ray.medical@abv.bg
Fax: +359 884188231
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 15 596.88 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2500-Д-70
Lote nº: 1
Denominación:

Хирургични конци

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Б. Браун Медикал ЕООД
175016820
бул. Христофор Колумб № 64
София
1592
Bulgaria
Teléfono: +359 28076781
Correo electrónico: gergana.gyosheva@bbraun.com
Fax: +359 29753999
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 53 082.72 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2500-Д-71
Lote nº: 1
Denominación:

Хирургични конци

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Ка-М Медикъл ЕООД
103517990
ул. Братя Чекрин № 10
София
1229
Bulgaria
Teléfono: +359 28625453
Correo electrónico: ka_m_op@abv.bg
Fax: +359 28625462
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 47 400.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018