Suministros - 541213-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Vehículos de lucha contra incendios

2018/S 237-541213

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
000514331
al. Niepodległości 16/18
Poznań
61-713
Polonia
Persona de contacto: Anna Ozimek-Borek
Correo electrónico: anna.ozimek@poznan.uw.gov.pl
Fax: +48 618541204
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.poznan.uw.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa pompy do wody zanieczyszczonej dużej wydajności

II.1.2)Código CPV principal
34144213
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pompy do wody zanieczyszczonej dużej wydajności.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga zaoferowania min. 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

4. Pompa musi posiadać wydajność minimalną 40 000 dm3/min oraz wysokość podnoszenia nie mniejszą niż 20 m.

5. Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przez Wykonawcę o terminie przekazania przedmiotu zamówienia na co najmniej 1 dzień roboczy przed tym terminem. Zamawiający wskaże wówczas pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną dokładną lokalizację dostawy. Początek przekazania przedmiotu umowy musi nastąpić między godz. 8:30 a godz. 12:00.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 813 008.13 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42122130
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41
II.2.4)Descripción del contrato:

Opis wymagań:

1.1. Pompa do wody zanieczyszczonej (pompa – silnik) fabrycznie nowa – rok produkcji nie wcześniej niż 2017, przewożona na fabrycznie nowej przyczepie spełniającej wymagania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” – rok produkcji nie wcześniej niż 2017.

Wymagania w zakresie pompy - silnika

2.1 Pompa musi posiadać wydajność minimalną 40 000 dm3/min oraz wysokość podnoszenia nie mniejszą niż 20 m. Pompa zasilana sinikiem spalinowym, odśrodkowa, jednostopniowa samozasysająca.

2.2 Pompa musi umożliwiać rozruch i pracę bez wody „na sucho” bez ograniczeń czasowych.

2.3 Pompa dostosowana do pompowania wody czystej, zamulonej, oraz zawierającej zanieczyszczenia stałe o średnicy min. 100 mm.

2.4 Pompa dostosowania do pompowania wody, której temperatura nie przekracza 40 stopni C.

2.5 Pompa wyposażona w automatyczny system zasysania wody w oparciu o sprężarkę zasilana z silnika pompy.

2.6 Pompa musi posiadać możliwość skutecznego odwodnienia po zakończeniu pracy.

2.7 Silnik i pompa przystosowane do pracy ciągłej w czasie min. 24 godzin bez konieczności uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (temperatury określonej przez producenta). Silnik wysokoprężny o mocy gwarantującej uzyskania wymagane wydajności. Silnik chłodzony cieczą. Silnik wyposażony w kolektor wydechowy z tłumikiem, kolektor dolotowy powietrza, rozruch elektryczny, instalację elektryczną 24 V z alternatorem. Silnik spełniający normy emisji spalin obowiązujące w Unii Europejskiej.

2.8 Sterowanie pompy za pomocą panelu zawierającego (wskaźnik obrotów silnika, licznik motogodzin wskaźnik poziomu ciśnienia oleju, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, wyłącznik i włącznik pompy).

2.9 Strona ssawna wyposażona w co najmniej dwa komplety nasad ssawnych z szybkozłączami o średnicy dostosowanej do parametrów pompy, dwie linie ssawne składające się z kompletnych ssawnych węży z szybkozłączami o średnicy dostosowanej do parametrów pompy o łącznej długości co najmniej 9 m.

2.10 Strona tłoczna pomp wyposażona w linię tłoczną o średnicy dostosowanej do parametrów pompy i długości minimalnej 50 m, złożona z kompletnych odcinków węży tłocznych ze złączkami, węże umieszczone na zwijakach służących do zwijania i rozwijania węży. Kształtka wykonana z tworzywa np. HDPE o średnicy dostosowanej do pompy zapewniająca ułożenie linii tłocznej na gruncie. Kształtka musi umożliwiać montaż na kolektorze tłocznym pompy zakończona kołnierzem z jednej strony a z drugiej szybkozłączem umożliwiającym podłączenie jednej lub dwóch linii tłocznych. Linie tłoczne wyposażone w zbieracz. Zamawiający wymaga, aby linia tłoczna na zawijakach była transportowana w zestawie z pompą na jednej przyczepie.

2.11 Pojemność zbiornika paliwa musi zapewniać pracę ciągłą przez minimum 8 h przy maksymalnym obciążeniu bez konieczności uzupełniania zbiornika paliwa.

Wymagania w zakresie przyczepy

3.1 Przyczepa (pojazd) musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym - „Prawo o ruchu drogowym”.

3.2 Przyczepa musi zapewniać możliwość samodzielnej pracy pompy i być wyposażona w minimum 4 podpory stabilizacyjne. Podpory muszą być regulowane i umieszczone w rogach przyczepy.

3.3 Przyczepa dwuosiowa o masie dopuszczalnej całkowitej (DMC) nie mniejszej niż masa całkowita pompy (silnik oraz pompa) wraz z paliwem i elementami linii ssawnej i tłocznej.

3.4 Przyczepa wyposażona w dyszel regulowany mechanicznie umożliwiający podłączenie do haka holowniczego paszczowego, podpora dyszla w postaci kółka pomocniczego z możliwością sterowania lub w postaci stopy podporowej wysuwanej i składanej za pomocą korby, całość konstrukcji przyczepy ocynkowana ogniowo, osie typu tandem na zawieszeniu pneumatycznym (funkcja podnoszenia i opuszczania), hamulce bębnowe sterowane pneumatycznie z automatyczną regulacją siły hamowania, hamulec parkingowy ręczny lub automatyczny, koło zapasowe, 2 kliny pod koła, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, instalacja elektr. i oświetlenie 24V.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert:

Cena wykonania zamówienia - 60 %

Wydajność pompy - 30 %

Długość okresu gwarancji - 10 %

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 200-454022
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
B.B.A. Pumps PL Sp. z o.o.
140899489
ul. S. Żeromskiego 39a
Piaseczno
05-500
Polonia
Código NUTS: PL92
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 813 008.13 PLN
Oferta más baja: 777 000.00 PLN / Oferta más elevada: 777 000.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018