Suministros - 541223-2018

08/12/2018    S237    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Различни хранителни продукти

2018/S 237-541223

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Сийка Василева
Електронна поща: s.vasileva@sofia.bg
Телефон: +359 29377366
Факс: +359 29377324

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=95297&companyId=20779

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина — София“ по 2 обособени позиции:

II.1.2)Основен CPV код
15800000 Различни хранителни продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина — София“ в частта за обособена позиция № 2 „Плодове и зеленчуци“, включваща 56 артикула хранителни продукти, подробно описани със съответните количества в техническата спецификация

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 284 747.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София — ОП „Зоологическа градина — София“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина — София“ по 2 обособени позиции в частта за обособена позиция № 2 „Плодове и зеленчуци“, включваща 56 артикула хранителни продукти, подробно описани със съответните количества в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 116-263323
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: СОА18-ДГ55-718
Наименование:

Доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина — София“ по 2 обособени позиции в частта за обособена позиция № 2 „Плодове и зеленчуци“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕТ Македония — Иван Даньовски
Национален регистрационен номер: 121272823
Пощенски адрес: ул. Лиляче № 19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: ivan_daniovski@abv.bg
Телефон: +359 9377366
Факс: +359 9377342

Интернет адрес: www.sambs.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 284 747.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 284 747.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават съгласно сроковете в чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/12/2018