Suministros - 541230-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Aparatos para angiografías

2018/S 237-541230

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
PL81
ul. Dr K. Jaczewskiego 8
Lublin
20-954
Polonia
Persona de contacto: mgrMagdalena Bocian
Teléfono: +48 817244360
Correo electrónico: dzp@spsk4.lublin.pl
Fax: +48 817467155
Código NUTS: PL81

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spsk4.lublin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu stacjonarnego z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzmózgowych

Número de referencia: EDZ.242-93/18
II.1.2)Código CPV principal
33111720
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem angiografu stacjonarnego z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzmózgowych ,

b) wykonanie prac adaptacyjnych związanych z przygotowaniem pomieszczeń do montażu ,

c) udzielenie pożyczki na sfinansowanie działań opisanych w pkt. a) – b) ,

d) demontaż dotychczas użytkowanego aparatu w obrębie Sali hybrydowej ,

e) objęcie aparatu obsługą serwisową przez okres łącznie 6 lat, w tym nie mniej niż 2-letnim serwisem gwarancyjnym.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50421200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem angiografu stacjonarnego z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzmózgowych-1 kpl.,

b) wykonanie prac adaptacyjnych związanych z przygotowaniem pomieszczeń do montażu,

c) udzielenie pożyczki na sfinansowanie działań opisanych w pkt. a) – b),

d) demontaż dotychczas użytkowanego aparatu w obrębie Sali hybrydowej,

e) objęcie aparatu obsługą serwisową przez okres łącznie 6 lat, w tym nie mniej niż 2-letnim serwisem gwarancyjnym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: jakość / Ponderación: 25 %
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: okres realizacji prac adaptacyjnych i montażowych związanych z wyłączeniem Sali hybrydowej z udzielania świadczeń / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Szpital jako realizator umów z Ministerstwem Zdrowia zobligowany jest do wykorzystania dotacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy Pzp oraz w terminach wskazanych przez MZ.

W związku z powyższym Szpital dokonał skrócenia terminu składania ofert, gdyż zastosowanie podstawowego terminu składania ofert automatycznie uniemożliwiłoby realizację zadania inwestycyjnego, a termin wykonania dostawy pozostawiony dla potencjalnego Wykonawcy - nierealny.

W rozpatrywanym przypadku decyzja o skróceniu terminu składania ofert nie jest spowodowana zaniedbaniami Zamawiającego, a rzeczywiście wynika z obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego.

Jeżeli zamawiający nie skorzystałby z możliwości skrócenia terminu składania ofert, to nie byłby w stanie przeprowadzić postępowania przetargowego, łącznie z dostawą i odbiorem sprzętu oraz rozliczeniem się i wypełnieniem wszystkich obowiązków sprawozdawczych w terminach narzuconych przez Ministra Zdrowia.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 193-435829
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Informacja podana w sekcji V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia dotyczy unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4) ustawy Pzp wg którego, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę angiografu stacjonarnego z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzmózgowych i realizację usług towarzyszących, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. Kwota ta to 5 003 161,98 PLN i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej, która wynosi: 5 856 664,88 PLN.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2018