Suministros - 541248-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Medios de diagnóstico

2018/S 237-541248

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 199-450405)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2
Wrocław
54-049
Polonia
Persona de contacto: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Teléfono: +48 713064419
Correo electrónico: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Fax: +48 713064867
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy radiofarmaceutyków i zestawów do przygotowania radiofarmaceutyków

Número de referencia: EZ/652/810/18
II.1.2)Código CPV principal
33694000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są dostawy radiofarmaceutyków i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków według wymienionych niżej części:

Zadanie 1÷8.

Ww. przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Miejsce wykonywania ww. dostaw:

— siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu,

— Port Lotniczy Wrocław Strachowice.

3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

33694000-1 – Czynniki diagnostyczne

33642300-5 – Produkty lecznicze do terapii tarczycy

33652100-6 – Środki przeciwnowotworowe

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów).

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 199-450405

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

Dostawy radiofarmaceutyków wskazanych i opisanych w "Formularzu cenowym" stanowiących integralną część SIWZ.

1 część,13 pozycji

Léase:

Dostawy radiofarmaceutyków wskazanych i opisanych w "Formularzu cenowym" stanowiących integralną część SIWZ.

1 część, 14 pozycji

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 13/12/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 04/01/2019
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 13/12/2018
Hora local: 13:15
Léase:
Fecha: 04/01/2019
Hora local: 13:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: