Suministros - 541249-2018

08/12/2018    S237    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2018/S 237-541249

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 203-461447)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20/24
Katowice
40-027
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Uryć
E-mail: duo@spskm.katowice.pl
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spskm.katowice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników do badań diagnostycznych – II

Numer referencyjny: ZP-18-142 UN
II.1.2)Główny kod CPV
33696500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-461447

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 13/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/12/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 13/12/2018
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: