Suministros - 541251-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Aparatos para radiología

2018/S 237-541251

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 234-534332)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
006472651
Wołoska 137
Warszawa
02-507
Polonia
Teléfono: +48 225081821
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Fax: +48 225081803
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.cskmswia.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa aparatury diagnostycznej, terapeutycznej i sprzętu pomocniczego

Número de referencia: CSKDZP-2375/30/11/03/2018
II.1.2)Código CPV principal
33111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup i dostawa aparatury diagnostycznej, terapeutycznej i sprzętu pomocniczego

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 234-534332

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.1.1
En lugar de:

Procedura otwarta

Léase:

Procedura otwarta skrócona. Zgodnie z art. 43 ust. 2b Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy niż 15 dni, m. in. jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenia terminu składania ofert jest uzasadnione.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie podpisał z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji umowę dotyczącą finansowania z dotacji celowej Budżetu Państwa zakupów dodatkowego sprzętu i aparatury medycznej dla CSK MSWiA (czego nie można było wcześniej przewidzieć)

VII.2)Otras informaciones adicionales: