Suministros - 541255-2018

08/12/2018    S237    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Legnica: Pojazdy do transportu odpadów

2018/S 237-541255

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 202-458810)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 390081536
Adres pocztowy: ul. Nowodworska 60
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica
E-mail: przetargi@lpgk.pl
Tel.: +48 768566350
Faks: +48 768566355

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpgk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych z zabudową typu śmieciarka z podziałem na części

Numer referencyjny: NZP/TO/11/2018
II.1.2)Główny kod CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2019r.):1.pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem wyposażonego w żuraw hydrauliczny do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.Wymagane parametry:DMC-26 ton,Rozstaw osi (między pierwszą a drugą): 4400-4800 mm,silnik wysokoprężny-min.300 KM,spełniający normy emisji spalin EURO 6,maksymalny moment obrotowy silnika-min.1600 Nm,pojemność silnika max.11 l,skrzynia biegów manualna, dwuzakresowa,min.12-biegowa.2.pojazdu z zabudową śmieciarki wraz z zintegrowanym systemem myjącym. Wymagane parametry:DMC-26 ton,silnik wysokoprężny-min.300KM,silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6.Dotyczy obu pojazdów:Wielkość zużycia energii-max.18 MJ/km, Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2)-max.1,3 kg/km,Wielkość emisji zanieczyszczeń tj. suma wielkości emisji tj. suma wielkości emisji tlenków azotu (NOX),cząstek stałych oraz węglowodorów(THC)-max.0,63 g/ kWh.Pozostałe zapisy dotyczące OPZ zawarto w Załączniku nr 7 do SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 202-458810

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Koła 22,5 z oponami 315/80R, tarcze 10-obrotowe +koło zapasowe

Powinno być:

Koła 22,5R z oponami 315/80 + koło zapasowe

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/12/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 21/12/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/02/2019
Powinno być:
Data: 18/02/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/12/2018
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 21/12/2018
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: