Suministros - 541279-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Varna: Equipamiento médico

2018/S 237-541279

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 233-532133)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Spetsializirana bolnitsa po akusherstvo i ginekologiya za aktivno lechenie „Prof. d-r D. Stamatov — Varna“ EOOD
000090065
bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 150
Varna
9000
Bulgaria
Persona de contacto: Tatyana Hineva
Teléfono: +359 52613797
Correo electrónico: ag_varna@abv.bg
Fax: +359 52613797
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.agvarna.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов — Варна“ ЕООД — гр. Варна — договаряне без предварително обявление на осн. чл. 79 ал. 1 т. 1 от ЗОП

II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов — Варна“ ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя за период от 12 месеца. Предметът на обществената поръчка е обособен в 2 обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Ендоскопски торбички“ с 2 номенклатурни единици и ОП 2 № „Пъпни клампи“. По ОП № 1, включваща 2 номенклатурни единици, участниците могат да оферират доставка на стоките само по 1 или и по 2-те номенклатурни единици. Подробно описание на стоките по двете обособени позиции и номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания и изискванията за представяне на мостри, е предоставено в документацията за обществената поръчка и техническата спецификация (приложение № 1 от документацията).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 233-532133

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: V.2.1)
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Дата на сключване на договора
En lugar de:
Fecha: 13/09/2018
Léase:
Fecha: 27/11/2018
Número de apartado: V.2.3)
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Изпълнителят е МСП: (МСП — както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) не
En lugar de:

Изпълнителят е МСП: не

Léase:

Изпълнителят е МСП: да

VII.2)Otras informaciones adicionales: