Suministros - 541287-2018

08/12/2018    S237    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne

2018/S 237-541287

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 231-527201)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Adres pocztowy: ul. Wawelska 15B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Melibruda
E-mail: teresa.melibruda@coi.pl
Tel.: +48 225709441
Faks: +48 225709441

Adresy internetowe:

Główny adres: www.coi.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów leczniczych, nr PN-196/18/TM

Numer referencyjny: PN-196/18/TM
II.1.2)Główny kod CPV
33600000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, Pakiety 1-7, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 231-527201

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/01/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 09/01/2019
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: